Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Storm на български език

EnglishBulgarian

Storm

/stɔrm/

noun

1. A violent weather condition with winds 64-72 knots (11 on the beaufort scale) and precipitation and thunder and lightning

  synonym:
 • storm
 • ,
 • violent storm

1. Силно метеорологично състояние с ветрове 64-72 възела ( 11 по скалата на бофорт ) и валежи и гръм и мълния

синоним:
 • буря,
 • бурна буря

2. A violent commotion or disturbance

 • "The storms that had characterized their relationship had died away"
 • "It was only a tempest in a teapot"
  synonym:
 • storm
 • ,
 • tempest

2. Насилствено смущение или смущение

 • "Бурите, характеризиращи връзката им, бяха изчезнали"
 • "Беше само буря в чайник"
синоним:
 • буря,
 • буря

3. A direct and violent assault on a stronghold

  synonym:
 • storm

3. Пряко и насилствено нападение над крепост

синоним:
 • буря

verb

1. Behave violently, as if in state of a great anger

  synonym:
 • ramp
 • ,
 • rage
 • ,
 • storm

1. Държат се насилствено, сякаш в състояние на голям гняв

синоним:
 • рампа,
 • ярост,
 • буря

2. Take by force

 • "Storm the fort"
  synonym:
 • storm
 • ,
 • force

2. Вземат със сила

 • "„буря крепостта“"
синоним:
 • буря,
 • сила

3. Rain, hail, or snow hard and be very windy, often with thunder or lightning

 • "If it storms, we'll need shelter"
  synonym:
 • storm

3. Дъжд, градушка или сняг твърд и бъдете много ветровити, често с гръм или мълния

 • "Ако щурмува, ще ни трябва подслон"
синоним:
 • буря

4. Blow hard

 • "It was storming all night"
  synonym:
 • storm

4. Удар силно

 • "Буряше цяла нощ"
синоним:
 • буря

5. Attack by storm

 • Attack suddenly
  synonym:
 • storm
 • ,
 • surprise

5. Атака от буря

 • Атакува внезапно
синоним:
 • буря,
 • изненада

Examples of using

They arrived late because of the storm.
Те закъсняха заради бурята.
They arrived late because of the storm.
Те пристигнаха късно заради бурята.
He went out in spite of the storm.
Той излезе въпреки бурята.