Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stool" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "инструмент" на български език

EnglishBulgarian

Stool

[Табуретка]
/stul/

noun

1. A simple seat without a back or arms

  synonym:
 • stool

1. Проста седалка без гръб или ръце

  синоним:
 • табуретка

2. Solid excretory product evacuated from the bowels

  synonym:
 • fecal matter
 • ,
 • faecal matter
 • ,
 • feces
 • ,
 • faeces
 • ,
 • BM
 • ,
 • stool
 • ,
 • ordure
 • ,
 • dejection

2. Твърд екскреторен продукт, евакуиран от червата

  синоним:
 • фекална материя
 • ,
 • изпражнения
 • ,
 • BM
 • ,
 • табуретка
 • ,
 • наредба
 • ,
 • изхвърляне

3. (forestry) the stump of a tree that has been felled or headed for the production of saplings

  synonym:
 • stool

3. ( горско стопанство ) пънът на дърво, което е отсечено или насочено към производството на фиданки

  синоним:
 • табуретка

4. A plumbing fixture for defecation and urination

  synonym:
 • toilet
 • ,
 • can
 • ,
 • commode
 • ,
 • crapper
 • ,
 • pot
 • ,
 • potty
 • ,
 • stool
 • ,
 • throne

4. Водопроводно приспособление за дефекация и уриниране

  синоним:
 • тоалетна
 • ,
 • може
 • ,
 • Commode
 • ,
 • крапър
 • ,
 • гърне
 • ,
 • гърненце
 • ,
 • табуретка
 • ,
 • трон

verb

1. Lure with a stool, as of wild fowl

  synonym:
 • stool

1. Примамка с изпражнения, като на дива птица

  синоним:
 • табуретка

2. React to a decoy, of wildfowl

  synonym:
 • stool

2. Реагира на примамка, на диви птици

  синоним:
 • табуретка

3. Grow shoots in the form of stools or tillers

  synonym:
 • stool
 • ,
 • tiller

3. Растат издънки под формата на изпражнения или тилъри

  синоним:
 • табуретка
 • ,
 • тилър

4. Have a bowel movement

 • "The dog had made in the flower beds"
  synonym:
 • stool
 • ,
 • defecate
 • ,
 • shit
 • ,
 • take a shit
 • ,
 • take a crap
 • ,
 • ca-ca
 • ,
 • crap
 • ,
 • make

4. Имат движение на червата

 • "„кучето беше направило в цветните лехи“"
  синоним:
 • табуретка
 • ,
 • дефекатен
 • ,
 • лайна
 • ,
 • вземи глупости
 • ,
 • Ca-ва
 • ,
 • глупости
 • ,
 • направи