Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "star" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "звезда" на български език

EnglishBulgarian

Star

[Звезда]
/stɑr/

noun

1. (astronomy) a celestial body of hot gases that radiates energy derived from thermonuclear reactions in the interior

  synonym:
 • star

1. ( астрономия ) небесно тяло от горещи газове, което излъчва енергия, получена от термоядрени реакции във вътрешността

  синоним:
 • звезда

2. Someone who is dazzlingly skilled in any field

  synonym:
 • ace
 • ,
 • adept
 • ,
 • champion
 • ,
 • sensation
 • ,
 • maven
 • ,
 • mavin
 • ,
 • virtuoso
 • ,
 • genius
 • ,
 • hotshot
 • ,
 • star
 • ,
 • superstar
 • ,
 • whiz
 • ,
 • whizz
 • ,
 • wizard
 • ,
 • wiz

2. Някой, който е ослепително квалифициран във всяка област

  синоним:
 • асо
 • ,
 • Адепт
 • ,
 • шампион
 • ,
 • усещане
 • ,
 • Maven
 • ,
 • Mavin
 • ,
 • виртуоз
 • ,
 • гений
 • ,
 • Hotshot
 • ,
 • звезда
 • ,
 • суперзвезда
 • ,
 • свирка
 • ,
 • магьосник

3. Any celestial body visible (as a point of light) from the earth at night

  synonym:
 • star

3. Всяко небесно тяло, видимо ( като светлинна точка ) от земята през нощта

  синоним:
 • звезда

4. An actor who plays a principal role

  synonym:
 • star
 • ,
 • principal
 • ,
 • lead

4. Актьор, който играе главна роля

  синоним:
 • звезда
 • ,
 • главница
 • ,
 • олово

5. A plane figure with 5 or more points

 • Often used as an emblem
  synonym:
 • star

5. Плоска фигура с 5 или повече точки

 • Често се използва като емблема
  синоним:
 • звезда

6. A performer who receives prominent billing

  synonym:
 • headliner
 • ,
 • star

6. Изпълнител, който получава видно фактуриране

  синоним:
 • хедлайнер
 • ,
 • звезда

7. A star-shaped character * used in printing

  synonym:
 • asterisk
 • ,
 • star

7. Герой във формата на звезда *, използван при печат

  синоним:
 • звездичка
 • ,
 • звезда

8. The topology of a network whose components are connected to a hub

  synonym:
 • star topology
 • ,
 • star

8. Топологията на мрежа, чиито компоненти са свързани към хъб

  синоним:
 • звездна топология
 • ,
 • звезда

verb

1. Feature as the star

 • "The movie stars dustin hoffman as an autistic man"
  synonym:
 • star

1. Функция като звездата

 • "Филмът играе дъстин хофман като аутист"
  синоним:
 • звезда

2. Be the star in a performance

  synonym:
 • star

2. Бъди звездата в представление

  синоним:
 • звезда

3. Mark with an asterisk

 • "Linguists star unacceptable sentences"
  synonym:
 • star
 • ,
 • asterisk

3. Маркирайте със звездичка

 • "„лингвистите играят неприемливи изречения“"
  синоним:
 • звезда
 • ,
 • звездичка

adjective

1. Indicating the most important performer or role

 • "The leading man"
 • "Prima ballerina"
 • "Prima donna"
 • "A star figure skater"
 • "The starring role"
 • "A stellar role"
 • "A stellar performance"
  synonym:
 • leading(p)
 • ,
 • prima(p)
 • ,
 • star(p)
 • ,
 • starring(p)
 • ,
 • stellar(a)

1. Посочване на най-важния изпълнител или роля

 • "Водещият човек"
 • "Прима балерина"
 • "Примадона"
 • "Звезда фигурист"
 • "Главната роля"
 • "Звездна роля"
 • "Звездно изпълнение"
  синоним:
 • водещ ( p )
 • ,
 • прима ( p )
 • ,
 • звезда ( p )
 • ,
 • с участието ( p )
 • ,
 • звездна ( a )