Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stamp" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "печат" на български език

EnglishBulgarian

Stamp

[Отпечатък]
/stæmp/

noun

1. The distinctive form in which a thing is made

 • "Pottery of this cast was found throughout the region"
  synonym:
 • cast
 • ,
 • mold
 • ,
 • mould
 • ,
 • stamp

1. Отличителната форма, в която е направено нещо

 • "Грънчарството на този актьорски състав е намерено в целия регион"
  синоним:
 • актьорски състав
 • ,
 • мухъл
 • ,
 • печат

2. A type or class

 • "More men of his stamp are needed"
  synonym:
 • stamp

2. Тип или клас

 • "Необходими са повече мъже от неговия печат"
  синоним:
 • печат

3. A symbol that is the result of printing or engraving

 • "He put his stamp on the envelope"
  synonym:
 • stamp
 • ,
 • impression

3. Символ, който е резултат от печат или гравиране

 • "Той сложи своя печат върху плика"
  синоним:
 • печат
 • ,
 • впечатление

4. A small adhesive token stuck on a letter or package to indicate that that postal fees have been paid

  synonym:
 • postage
 • ,
 • postage stamp
 • ,
 • stamp

4. Малък адхезивен жетон, залепен върху писмо или пакет, за да посочи, че са платени пощенски такси

  синоним:
 • пощенски разходи
 • ,
 • пощенска марка
 • ,
 • печат

5. Something that can be used as an official medium of payment

  synonym:
 • tender
 • ,
 • legal tender
 • ,
 • stamp

5. Нещо, което може да се използва като официален носител на плащането

  синоним:
 • търг
 • ,
 • законно платежно средство
 • ,
 • печат

6. A small piece of adhesive paper that is put on an object to show that a government tax has been paid

  synonym:
 • revenue stamp
 • ,
 • stamp

6. Малко парче лепилна хартия, което е поставено върху обект, който показва, че е платен държавен данък

  синоним:
 • печат на приходите
 • ,
 • печат

7. Machine consisting of a heavy bar that moves vertically for pounding or crushing ores

  synonym:
 • stamp
 • ,
 • pestle

7. Машина, състояща се от тежка лента, която се движи вертикално за удряне или смачкване на руди

  синоним:
 • печат
 • ,
 • вредител

8. A block or die used to imprint a mark or design

  synonym:
 • stamp

8. Блок или матрица, използвани за отпечатване на марка или дизайн

  синоним:
 • печат

9. A device incised to make an impression

 • Used to secure a closing or to authenticate documents
  synonym:
 • seal
 • ,
 • stamp

9. Устройство, врязано да направи впечатление

 • Използвани за осигуряване на затваряне или за удостоверяване на документи
  синоним:
 • уплътнение
 • ,
 • печат

verb

1. Walk heavily

 • "The men stomped through the snow in their heavy boots"
  synonym:
 • stomp
 • ,
 • stamp
 • ,
 • stump

1. Ходете силно

 • "Мъжете стъпваха през снега в тежките си ботуши"
  синоним:
 • туптя
 • ,
 • печат
 • ,
 • пън

2. To mark, or produce an imprint in or on something

 • "A man whose name is permanently stamped on our maps"
  synonym:
 • stamp

2. За маркиране или създаване на отпечатък в или върху нещо

 • "Човек, чието име е трайно подпечатано на нашите карти"
  синоним:
 • печат

3. Reveal clearly as having a certain character

 • "His playing stamps him as a romantic"
  synonym:
 • stamp

3. Разкриват ясно като с определен характер

 • "„играта му го подпечатва като романтик“"
  синоним:
 • печат

4. Affix a stamp to

 • "Are the letters properly stamped?"
  synonym:
 • stamp

4. Прикрепете печат към

 • "Правилно ли са подпечатани буквите?"
  синоним:
 • печат

5. Treat or classify according to a mental stereotype

 • "I was stereotyped as a lazy southern european"
  synonym:
 • pigeonhole
 • ,
 • stereotype
 • ,
 • stamp

5. Лекувайте или класифицирайте според ментален стереотип

 • "„бях стереотипен като мързелив южноевропейски“"
  синоним:
 • гълъб
 • ,
 • стереотип
 • ,
 • печат

6. Destroy or extinguish as if by stamping with the foot

 • "Stamp fascism into submission"
 • "Stamp out tyranny"
  synonym:
 • stamp

6. Унищожи или угаси, сякаш чрез щамповане с крака

 • "„поддържайте фашизма в подчинение“"
 • "Подпечатвам тиранията"
  синоним:
 • печат

7. Form or cut out with a mold, form, or die

 • "Stamp needles"
  synonym:
 • stamp

7. Образуват или изрязват с мухъл, форма или умират

 • "Игли за печат"
  синоним:
 • печат

8. Crush or grind with a heavy instrument

 • "Stamp fruit extract the juice"
  synonym:
 • stamp

8. Смачкайте или смилайте с тежък инструмент

 • "Откъсване на плода от сок"
  синоним:
 • печат

9. Raise in a relief

 • "Embossed stationery"
  synonym:
 • emboss
 • ,
 • boss
 • ,
 • stamp

9. Издигане в облекчение

 • "Релефни канцеларски материали"
  синоним:
 • щанги
 • ,
 • шеф
 • ,
 • печат

Examples of using

In Japan we have to put a sixty-two yen stamp on a letter.
В Япония на писмата лепим марки за 62 йени.
Don't forget to put a stamp on your letter.
Не забравяй да сложиш марка на писмото си.