Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stab" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "намушкване" на български език

EnglishBulgarian

Stab

[Намушкване]
/stæb/

noun

1. A sudden sharp feeling

 • "Pangs of regret"
 • "She felt a stab of excitement"
 • "Twinges of conscience"
  synonym:
 • pang
 • ,
 • stab
 • ,
 • twinge

1. Внезапно остро усещане

 • "Мъки на съжаление"
 • "Тя почувства пробождане на вълнение"
 • "Криле на съвестта"
  синоним:
 • панг
 • ,
 • пробождане
 • ,
 • twinge

2. A strong blow with a knife or other sharp pointed instrument

 • "One strong stab to the heart killed him"
  synonym:
 • stab
 • ,
 • thrust
 • ,
 • knife thrust

2. Силен удар с нож или друг остър заострен инструмент

 • "Един силен удар в сърцето го уби"
  синоним:
 • пробождане
 • ,
 • тяга
 • ,
 • нож тласък

3. Informal words for any attempt or effort

 • "He gave it his best shot"
 • "He took a stab at forecasting"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • stab

3. Неофициални думи за всеки опит или усилие

 • "Той даде най-добрия си удар"
 • "Той се прободе при прогнозирането"
  синоним:
 • изстрел
 • ,
 • пробождане

verb

1. Use a knife on

 • "The victim was knifed to death"
  synonym:
 • knife
 • ,
 • stab

1. Използвайте нож на

 • "Жертвата е убита с нож"
  синоним:
 • нож
 • ,
 • пробождане

2. Stab or pierce

 • "He jabbed the piece of meat with his pocket knife"
  synonym:
 • stab
 • ,
 • jab

2. Намушкайте или пробийте

 • "Той прободе парчето месо с джобното си ножче"
  синоним:
 • пробождане
 • ,
 • удар

3. Poke or thrust abruptly

 • "He jabbed his finger into her ribs"
  synonym:
 • jab
 • ,
 • prod
 • ,
 • stab
 • ,
 • poke
 • ,
 • dig

3. Рязко мушкане или блъскане

 • "Той си заби пръста в ребрата й"
  синоним:
 • удар
 • ,
 • произв
 • ,
 • пробождане
 • ,
 • мушкане
 • ,
 • копай