Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spoiler" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "спойлер" на български език

EnglishBulgarian

Spoiler

[Спойлер]
/spɔɪlər/

noun

1. A candidate with no chance of winning but who may draw enough votes to prevent one of the leading candidates from winning

  synonym:
 • spoiler

1. Кандидат без шанс да спечели, но който може да събере достатъчно гласове, за да попречи на един от водещите кандидати да спечели

  синоним:
 • спойлер

2. Someone who takes spoils or plunder (as in war)

  synonym:
 • plunderer
 • ,
 • pillager
 • ,
 • looter
 • ,
 • spoiler
 • ,
 • despoiler
 • ,
 • raider
 • ,
 • freebooter

2. Някой, който взема плячка или плячкосва (както по време на война)

  синоним:
 • грабител
 • ,
 • пилагер
 • ,
 • лоутър
 • ,
 • спойлер
 • ,
 • деспойлър
 • ,
 • рейдър
 • ,
 • freebooter

3. Someone who pampers or spoils by excessive indulgence

  synonym:
 • pamperer
 • ,
 • spoiler
 • ,
 • coddler
 • ,
 • mollycoddler

3. Някой, който глези или разваля чрез прекомерно снизхождение

  синоним:
 • памперс
 • ,
 • спойлер
 • ,
 • кодлър
 • ,
 • моликодлър

4. An airfoil mounted on the rear of a car to reduce lift at high speeds

  synonym:
 • spoiler

4. Аеродинамичен профил, монтиран отзад на автомобил за намаляване на повдигането при високи скорости

  синоним:
 • спойлер

5. A hinged airfoil on the upper surface of an aircraft wing that is raised to reduce lift and increase drag

  synonym:
 • spoiler

5. Шарнирен профил на горната повърхност на крило на самолет, който се повдига, за да се намали повдигането и да се увеличи съпротивлението

  синоним:
 • спойлер