Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "split" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "разделяне" на български език

EnglishBulgarian

Split

[Разделяне]
/splɪt/

noun

1. Extending the legs at right angles to the trunk (one in front and the other in back)

  synonym:
 • split

1. Удължаване на краката под прав ъгъл спрямо багажника (единият отпред, а другият отзад)

  синоним:
 • разцепи

2. A bottle containing half the usual amount

  synonym:
 • split

2. Бутилка, съдържаща половината от обичайното количество

  синоним:
 • разцепи

3. A promised or claimed share of loot or money

 • "He demanded his split before they disbanded"
  synonym:
 • split

3. Обещан или заявен дял от плячка или пари

 • "Той поиска раздялата си, преди да се разпаднат"
  синоним:
 • разцепи

4. A lengthwise crack in wood

 • "He inserted the wedge into a split in the log"
  synonym:
 • split

4. Надлъжна пукнатина в дърво

 • "Той вкара клина в цепка в дънера"
  синоним:
 • разцепи

5. An opening made forcibly as by pulling apart

 • "There was a rip in his pants"
 • "She had snags in her stockings"
  synonym:
 • rip
 • ,
 • rent
 • ,
 • snag
 • ,
 • split
 • ,
 • tear

5. Отвор, направен принудително като чрез разглобяване

 • "Имаше разкъсване в панталоните му"
 • "Тя имаше корчове в чорапите си"
  синоним:
 • rip
 • ,
 • наем
 • ,
 • закачане
 • ,
 • разцепи
 • ,
 • сълза

6. An old croatian city on the adriatic sea

  synonym:
 • Split

6. Стар хърватски град на адриатическо море

  синоним:
 • Разделяне

7. A dessert of sliced fruit and ice cream covered with whipped cream and cherries and nuts

  synonym:
 • split

7. Десерт от нарязани плодове и сладолед, покрит с бита сметана и череши и ядки

  синоним:
 • разцепи

8. (tenpin bowling) a divided formation of pins left standing after the first bowl

 • "He was winning until he got a split in the tenth frame"
  synonym:
 • split

8. (боулинг с кегли) разделена формация от кегли, останали изправени след първата купа

 • "Той печелеше, докато не получи разделяне в десетия фрейм"
  синоним:
 • разцепи

9. An increase in the number of outstanding shares of a corporation without changing the shareholders' equity

 • "They announced a two-for-one split of the common stock"
  synonym:
 • split
 • ,
 • stock split
 • ,
 • split up

9. Увеличаване на броя на акциите в обращение на корпорация без промяна на собствения капитал

 • "Те обявиха разделяне две към едно на обикновените акции"
  синоним:
 • разцепи
 • ,
 • разделяне на акции
 • ,
 • разделете се

10. The act of rending or ripping or splitting something

 • "He gave the envelope a vigorous rip"
  synonym:
 • rent
 • ,
 • rip
 • ,
 • split

10. Актът на разкъсване или разкъсване или разделяне на нещо

 • "Той даде на плика енергично разкъсване"
  синоним:
 • наем
 • ,
 • rip
 • ,
 • разцепи

11. Division of a group into opposing factions

 • "Another schism like that and they will wind up in bankruptcy"
  synonym:
 • schism
 • ,
 • split

11. Разделяне на група на противоположни фракции

 • "Още един такъв разкол и те ще изпаднат в несъстоятелност"
  синоним:
 • разкол
 • ,
 • разцепи

verb

1. Separate into parts or portions

 • "Divide the cake into three equal parts"
 • "The british carved up the ottoman empire after world war i"
  synonym:
 • divide
 • ,
 • split
 • ,
 • split up
 • ,
 • separate
 • ,
 • dissever
 • ,
 • carve up

1. Разделете се на части или порции

 • "Разделете тортата на три равни части"
 • "Британците разделиха османската империя след първата световна война"
  синоним:
 • разделете
 • ,
 • разцепи
 • ,
 • разделете се
 • ,
 • отделно
 • ,
 • разпръснете
 • ,
 • издълбайте

2. Separate or cut with a tool, such as a sharp instrument

 • "Cleave the bone"
  synonym:
 • cleave
 • ,
 • split
 • ,
 • rive

2. Отделете или изрежете с инструмент, като например остър инструмент

 • "Разцепете костта"
  синоним:
 • разцепвам
 • ,
 • разцепи
 • ,
 • нитове

3. Discontinue an association or relation

 • Go different ways
 • "The business partners broke over a tax question"
 • "The couple separated after 25 years of marriage"
 • "My friend and i split up"
  synonym:
 • separate
 • ,
 • part
 • ,
 • split up
 • ,
 • split
 • ,
 • break
 • ,
 • break up

3. Прекратете асоциация или връзка

 • Вървете по различни начини
 • "Бизнес партньорите се пречупиха заради данъчен въпрос"
 • "Двойката се раздели след 25 години брак"
 • "С приятеля ми се разделихме"
  синоним:
 • отделно
 • ,
 • част
 • ,
 • разделете се
 • ,
 • разцепи
 • ,
 • счупване
 • ,
 • скъсайте

4. Go one's own way

 • Move apart
 • "The friends separated after the party"
  synonym:
 • separate
 • ,
 • part
 • ,
 • split

4. Върви по своя път

 • Раздалечете се
 • "Приятелите се разделиха след партито"
  синоним:
 • отделно
 • ,
 • част
 • ,
 • разцепи

5. Come open suddenly and violently, as if from internal pressure

 • "The bubble burst"
  synonym:
 • burst
 • ,
 • split
 • ,
 • break open

5. Елате отворени внезапно и бурно, сякаш от вътрешен натиск

 • "Балонът се спука"
  синоним:
 • спукване
 • ,
 • разцепи
 • ,
 • отвори

adjective

1. Having been divided

 • Having the unity destroyed
 • "Congress...gave the impression of...a confusing sum of disconnected local forces"-samuel lubell
 • "A league of disunited nations"- e.b.white
 • "A fragmented coalition"
 • "A split group"
  synonym:
 • disconnected
 • ,
 • disunited
 • ,
 • fragmented
 • ,
 • split

1. След като бяха разделени

 • Разрушено единство
 • "Конгресът... създаде впечатлението за... объркваща сума от несвързани местни сили" - самюел лубел
 • "Лига на разединените нации" - е.б.уайт
 • "Разпокъсана коалиция"
 • "Раздвоена група"
  синоним:
 • изключен
 • ,
 • разединени
 • ,
 • фрагментиран
 • ,
 • разцепи

2. (especially of wood) cut or ripped longitudinally with the grain

 • "We bought split logs for the fireplace"
  synonym:
 • split

2. (особено от дърво), нарязани или разкъсани надлъжно със зърното

 • "Купихме цепени трупи за камината"
  синоним:
 • разцепи

Examples of using

Let's split the reward fifty-fifty.
Хайде да делим наградата петдесет на петдесет.