Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Spiritual на български език

EnglishBulgarian

Spiritual

/spɪrɪʧuəl/

noun

1. A kind of religious song originated by blacks in the southern united states

  synonym:
 • spiritual
 • ,
 • Negro spiritual

1. Един вид религиозна песен, произхождаща от черните в южните части на сащ

  синоним:
 • духовен
 • ,
 • Негър духовен

adjective

1. Concerned with sacred matters or religion or the church

 • "Religious texts"
 • "A member of a religious order"
 • "Lords temporal and spiritual"
 • "Spiritual leaders"
 • "Spiritual songs"
  synonym:
 • religious
 • ,
 • spiritual

1. Загрижени за свещените въпроси или религията или църквата

 • "Религиозни текстове"
 • "Член на религиозен орден"
 • "Господари временни и духовни"
 • "Духовни водачи"
 • "Духовни песни"
  синоним:
 • религиозен
 • ,
 • духовен

2. Concerned with or affecting the spirit or soul

 • "A spiritual approach to life"
 • "Spiritual fulfillment"
 • "Spiritual values"
 • "Unearthly love"
  synonym:
 • spiritual
 • ,
 • unearthly

2. Загрижени или засягащи духа или душата

 • "Духовен подход към живота"
 • "Духовно изпълнение"
 • "Духовни стойности"
 • "Неземна любов"
  синоним:
 • духовен
 • ,
 • неземен

3. Lacking material body or form or substance

 • "Spiritual beings"
 • "The vital transcendental soul belonging to the spiritual realm"-lewis mumford
  synonym:
 • spiritual

3. Липсва материално тяло или форма или вещество

 • "Духовни същества"
 • "Жизнената трансцендентална душа, принадлежаща към духовната сфера" -люис мумфорд
  синоним:
 • духовен

4. Resembling or characteristic of a phantom

 • "A ghostly face at the window"
 • "A phantasmal presence in the room"
 • "Spectral emanations"
 • "Spiritual tappings at a seance"
  synonym:
 • apparitional
 • ,
 • ghostlike
 • ,
 • ghostly
 • ,
 • phantasmal
 • ,
 • spectral
 • ,
 • spiritual

4. Наподобяващ или характерен за фантома

 • "Призрачно лице на прозореца"
 • "Фантасмално присъствие в стаята"
 • "Спектрални излъчвания"
 • "Духовни тапинг на сеанс"
  синоним:
 • привидно
 • ,
 • призрак
 • ,
 • призрачен
 • ,
 • фантасмална
 • ,
 • спектрален
 • ,
 • духовен