Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "soft" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "меко" на български език

EnglishBulgarian

Soft

[Мек]
/sɑft/

adjective

1. Yielding readily to pressure or weight

  synonym:
 • soft

1. Отстъпвайки лесно на налягане или тегло

  синоним:
 • мек

2. Compassionate and kind

 • Conciliatory
 • "He was soft on his children"
  synonym:
 • soft

2. Състрадателен и мил

 • Помирително
 • "Той беше мек към децата си"
  синоним:
 • мек

3. (of sound) relatively low in volume

 • "Soft voices"
 • "Soft music"
  synonym:
 • soft

3. ( на звука ) сравнително нисък обем

 • "Меки гласове"
 • "Мека музика"
  синоним:
 • мек

4. Easily hurt

 • "Soft hands"
 • "A baby's delicate skin"
  synonym:
 • delicate
 • ,
 • soft

4. Лесно боли

 • "Меки ръце"
 • "Делика кожа на бебето"
  синоним:
 • деликатен
 • ,
 • мек

5. Produced with vibration of the vocal cords

 • "A frequently voiced opinion"
 • "Voiced consonants such as `b' and `g' and `z'"
  synonym:
 • voiced
 • ,
 • sonant
 • ,
 • soft

5. Произведени с вибрация на гласните струни

 • "Често изразено мнение"
 • "Гласови съгласни като" b "и" g "и" z'"
  синоним:
 • озвучен
 • ,
 • сонант
 • ,
 • мек

6. Not protected against attack (especially by nuclear weapons)

 • "Soft targets"
  synonym:
 • soft

6. Не е защитен срещу атака ( особено от ядрени оръжия )

 • "Меки цели"
  синоним:
 • мек

7. Used chiefly as a direction or description in music

 • "The piano passages in the composition"
  synonym:
 • piano
 • ,
 • soft

7. Използва се главно като посока или описание в музиката

 • "Пиано пасажи в композицията"
  синоним:
 • пиано
 • ,
 • мек

8. (of light) transmitted from a broad light source or reflected

  synonym:
 • soft
 • ,
 • diffuse
 • ,
 • diffused

8. ( светлина ), предавана от широк източник на светлина или отразена

  синоним:
 • мек
 • ,
 • дифузна
 • ,
 • разсеяно

9. (of speech sounds)

 • Produced with the back of the tongue raised toward the hard palate
 • Characterized by a hissing or hushing sound (as `s' and `sh')
  synonym:
 • soft

9. ( на речеви звуци )

 • Произведени с гърба на езика, повдигнат към твърдото небце
 • Характеризиращ се със свистящ или приглушаващ звук ( като `s' и `sh' )
  синоним:
 • мек

10. (of a commodity or market or currency) falling or likely to fall in value

 • "The market for computers is soft"
  synonym:
 • soft

10. ( на стока или пазар или валута ) пада или може да спадне

 • "Пазарът на компютри е мек"
  синоним:
 • мек

11. Using evidence not readily amenable to experimental verification or refutation

 • "Soft data"
 • "The soft sciences"
  synonym:
 • soft

11. Използване на доказателства, които не могат лесно да се поддават на експериментална проверка или опровержение

 • "Меки данни"
 • "Меките науки"
  синоним:
 • мек

12. Tolerant or lenient

 • "Indulgent parents risk spoiling their children"
 • "Too soft on the children"
 • "They are soft on crime"
  synonym:
 • indulgent
 • ,
 • lenient
 • ,
 • soft

12. Толерантни или снизходителни

 • "Неотстъпни родители рискуват да развалят децата си"
 • "Твърде мек към децата"
 • "Те са меки към престъпността"
  синоним:
 • снизходителен
 • ,
 • мек

13. Soft and mild

 • Not harsh or stern or severe
 • "A gentle reprimand"
 • "A vein of gentle irony"
 • "Poked gentle fun at him"
  synonym:
 • gentle
 • ,
 • soft

13. Мек и мек

 • Не сурови или сурови или тежки
 • "Нежно порицание"
 • "Вена на нежна ирония"
 • "Почука нежно забавление към него"
  синоним:
 • нежен
 • ,
 • мек

14. Having little impact

 • "An easy pat on the shoulder"
 • "Gentle rain"
 • "A gentle breeze"
 • "A soft (or light) tapping at the window"
  synonym:
 • easy
 • ,
 • gentle
 • ,
 • soft

14. С малко въздействие

 • "Лесно потупване по рамото"
 • "Нежен дъжд"
 • "Лек бриз"
 • "Мека ( или светлина ) докосване до прозореца"
  синоним:
 • лесно
 • ,
 • нежен
 • ,
 • мек

15. Out of condition

 • Not strong or robust
 • Incapable of exertion or endurance
 • "He was too soft for the army"
 • "Flabby around the middle"
 • "Flaccid cheeks"
  synonym:
 • soft
 • ,
 • flabby
 • ,
 • flaccid

15. Извън състояние

 • Не е силен или здрав
 • Неспособен на натоварване или издръжливост
 • "Той беше твърде мек за армията"
 • "Отпусната около средата"
 • "Хлабави бузи"
  синоним:
 • мек
 • ,
 • отпусната
 • ,
 • хлабав

16. Willing to negotiate and compromise

  synonym:
 • soft

16. Готови да преговарят и да правят компромиси

  синоним:
 • мек

17. Not burdensome or demanding

 • Borne or done easily and without hardship
 • "What a cushy job!"
 • "The easygoing life of a parttime consultant"
 • "A soft job"
  synonym:
 • cushy
 • ,
 • soft
 • ,
 • easygoing

17. Не обременителен или взискателен

 • Понесени или направени лесно и без трудности
 • "Каква трудна работа!"
 • "Лесният живот на консултант на непълно работно време"
 • "Мека работа"
  синоним:
 • лепкав
 • ,
 • мек
 • ,
 • easygoing

18. Mild and pleasant

 • "Balmy days and nights"
 • "The climate was mild and conducive to life or growth"
 • "A soft breeze"
  synonym:
 • balmy
 • ,
 • mild
 • ,
 • soft

18. Мек и приятен

 • "Балмейски дни и нощи"
 • "Климатът беше мек и благоприятен за живот или растеж"
 • "Мек бриз"
  синоним:
 • балсами
 • ,
 • лек
 • ,
 • мек

19. Not brilliant or glaring

 • "The moon cast soft shadows"
 • "Soft pastel colors"
 • "Subdued lighting"
  synonym:
 • soft
 • ,
 • subdued

19. Не блестящ или блестящ

 • "Луната хвърли меки сенки"
 • "Меки пастелни цветове"
 • "Погълнато осветление"
  синоним:
 • мек
 • ,
 • покорен

adverb

1. In a relaxed manner

 • Or without hardship
 • "Just wanted to take it easy" (`soft' is nonstandard)
  synonym:
 • easy
 • ,
 • soft

1. Спокойно

 • Или без трудности
 • "Просто исках да го облекча" ( `soft 'е нестандартно )
  синоним:
 • лесно
 • ,
 • мек