Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sod" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "сод" на български език

EnglishBulgarian

Sod

[Мръсотия]
/sɑd/

noun

1. Surface layer of ground containing a mat of grass and grass roots

  synonym:
 • turf
 • ,
 • sod
 • ,
 • sward
 • ,
 • greensward

1. Повърхностен слой от земята, съдържащ рогозка от трева и тревни корени

  синоним:
 • трева
 • ,
 • копка
 • ,
 • Sward
 • ,
 • greensward

2. An enzyme that catalyzes the conversion of superoxide into hydrogen peroxide and oxygen

 • "Oxygen free radicals are normally removed in our bodies by the superoxide dismutase enzymes"
  synonym:
 • superoxide dismutase
 • ,
 • SOD

2. Ензим, който катализира превръщането на супероксид във водороден пероксид и кислород

 • "Свободните от кислород радикали обикновено се отстраняват в телата ни от ензимите на супероксидната дисмутаза"
  синоним:
 • супероксид дисмутаза
 • ,
 • SOD

3. Someone who engages in anal copulation (especially a male who engages in anal copulation with another male)

  synonym:
 • sodomite
 • ,
 • sodomist
 • ,
 • sod
 • ,
 • bugger

3. Някой, който се занимава с анална копулация ( особено мъж, който се занимава с анална копулация с друг мъж )

  синоним:
 • содомит
 • ,
 • содомист
 • ,
 • копка
 • ,
 • бъг

4. An informal british term for a youth or man

 • "The poor sod couldn't even buy a drink"
  synonym:
 • sod

4. Неофициален британски термин за младеж или мъж

 • "Бедната копка дори не можеше да си купи напитка"
  синоним:
 • копка

verb

1. Cover with sod

  synonym:
 • sod

1. Капак с копка

  синоним:
 • копка