Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "so" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "така" на български език

EnglishBulgarian

So

[Така че]
/soʊ/

noun

1. The syllable naming the fifth (dominant) note of any musical scale in solmization

  synonym:
 • sol
 • ,
 • soh
 • ,
 • so

1. Сричката, назоваваща петата (доминираща) нота от всяка музикална гама в солмизацията

  синоним:
 • сол
 • ,
 • сох
 • ,
 • така

adverb

1. To a very great extent or degree

 • "The idea is so obvious"
 • "Never been so happy"
 • "I love you so"
 • "My head aches so!"
  synonym:
 • so

1. В много голяма степен или степен

 • "Идеята е толкова очевидна"
 • "Никога не съм бил толкова щастлив"
 • "Обичам те толкова"
 • "Главата ме боли така!"
  синоним:
 • така

2. In a manner that facilitates

 • "He observed the snakes so he could describe their behavior"
 • "He stooped down so he could pick up his hat"
  synonym:
 • so

2. По начин, който улеснява

 • "Той наблюдаваше змиите, за да може да опише поведението им"
 • "Той се наведе, за да може да си вдигне шапката"
  синоним:
 • така

3. In such a condition or manner, especially as expressed or implied

 • "They're happy and i hope they will remain so"
 • "So live your life that old age will bring no regrets"
  synonym:
 • so

3. По такова условие или начин, особено както е изразено или подразбиращо се

 • "Те са щастливи и се надявам да останат такива"
 • "Така че живейте живота си, че старостта няма да донесе съжаления"
  синоним:
 • така

4. To a certain unspecified extent or degree

 • "I can only go so far with this student"
 • "Can do only so much in a day"
  synonym:
 • so

4. До определена неопределена степен или степен

 • "Мога да стигна само толкова далеч с този ученик"
 • "Може да направи само толкова много за един ден"
  синоним:
 • така

5. In the same way

 • Also
 • "I was offended and so was he"
 • "Worked hard and so did she"
  synonym:
 • so

5. По същия начин

 • Също
 • "Бях обиден, както и той"
 • "Работи усилено, както и тя"
  синоним:
 • така

6. In the way indicated

 • "Hold the brush so"
 • "Set up the pieces thus"
 • (`thusly' is a nonstandard variant)
  synonym:
 • thus
 • ,
 • thusly
 • ,
 • so

6. По посочения начин

 • "Дръж четката така"
 • "Настройте парчетата по този начин"
 • (`thusly' е нестандартен вариант)
  синоним:
 • по този начин
 • ,
 • така

7. (usually followed by `that') to an extent or degree as expressed

 • "He was so tired he could hardly stand"
 • "So dirty that it smells"
  synonym:
 • so

7. (обикновено последвано от `that') до степен или степен, както е изразено

 • "Той беше толкова уморен, че почти не можеше да стои"
 • "Толкова мръсно, че мирише"
  синоним:
 • така

8. Subsequently or soon afterward (often used as sentence connectors)

 • "Then he left"
 • "Go left first, then right"
 • "First came lightning, then thunder"
 • "We watched the late movie and then went to bed"
 • "And so home and to bed"
  synonym:
 • then
 • ,
 • so
 • ,
 • and so
 • ,
 • and then

8. Впоследствие или скоро след това (често използвани като конектори за изречения)

 • "Тогава си тръгна"
 • "Първо тръгвай наляво, после надясно"
 • "Първо дойде светкавица, после гръм"
 • "Гледахме късния филм и после си легнахме"
 • "И така вкъщи и в леглото"
  синоним:
 • тогава
 • ,
 • така
 • ,
 • и така
 • ,
 • и тогава

9. (used to introduce a logical conclusion) from that fact or reason or as a result

 • "Therefore x must be true"
 • "The eggs were fresh and hence satisfactory"
 • "We were young and thence optimistic"
 • "It is late and thus we must go"
 • "The witness is biased and so cannot be trusted"
  synonym:
 • therefore
 • ,
 • hence
 • ,
 • thence
 • ,
 • thus
 • ,
 • so

9. (използва се за въвеждане на логично заключение) от този факт или причина или в резултат на това

 • "Затова х трябва да е вярно"
 • "Яйцата бяха пресни и следователно задоволителни"
 • "Бяхме млади и оттам оптимисти"
 • "Закъсня и затова трябва да тръгваме"
 • "Свидетелят е предубеден и затова не може да му се вярва"
  синоним:
 • следователно
 • ,
 • оттам
 • ,
 • по този начин
 • ,
 • така

10. In truth (often tends to intensify)

 • "They said the car would break down and indeed it did"
 • "It is very cold indeed"
 • "Was indeed grateful"
 • "Indeed, the rain may still come"
 • "He did so do it!"
  synonym:
 • indeed
 • ,
 • so

10. В интерес на истината (често има тенденция да се засилва)

 • "Казаха, че колата ще се повреди и наистина се повреди"
 • "Наистина е много студено"
 • "Наистина бях благодарен"
 • "Наистина, дъждът все още може да дойде"
 • "Той направи така, направи го!"
  синоним:
 • наистина
 • ,
 • така

Examples of using

The kitchen knife wasn't sharp enough to cut the meat, so I used my pocket knife.
Кухненският нож не беше достатъчно остър да разреже месото, затова използвах джобното си ножче.
It doesn't matter so much.
Това няма толкова значение.
He was told to stand up, and he did so.
Беше му казано да се стане, и той така и направи.