Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Snatch на български език

EnglishBulgarian

Snatch

/snæʧ/

noun

1. A small fragment

 • "Overheard snatches of their conversation"
  synonym:
 • snatch
 • ,
 • bit

1. Малък фрагмент

 • "Чути откъси от разговора им"
  синоним:
 • грабване
 • ,
 • малко

2. Obscene terms for female genitals

  synonym:
 • cunt
 • ,
 • puss
 • ,
 • pussy
 • ,
 • slit
 • ,
 • snatch
 • ,
 • twat

2. Нецензурни термини за женските гениталии

  синоним:
 • пишка
 • ,
 • суетене
 • ,
 • путка
 • ,
 • цепка
 • ,
 • грабване
 • ,
 • тупак

3. (law) the unlawful act of capturing and carrying away a person against their will and holding them in false imprisonment

  synonym:
 • kidnapping
 • ,
 • snatch

3. ( закон ) незаконният акт на залавяне и отнемане на лице против волята им и задържането им в фалшив затвор

  синоним:
 • отвличане
 • ,
 • грабване

4. A weightlift in which the barbell is lifted overhead in one rapid motion

  synonym:
 • snatch

4. Вдигане на тежести, при което мряна се повдига отгоре с едно бързо движение

  синоним:
 • грабване

5. The act of catching an object with the hands

 • "Mays made the catch with his back to the plate"
 • "He made a grab for the ball before it landed"
 • "Martin's snatch at the bridle failed and the horse raced away"
 • "The infielder's snap and throw was a single motion"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • grab
 • ,
 • snatch
 • ,
 • snap

5. Актът на улов на предмет с ръце

 • "„мейс направи улова с гръб към чинията“"
 • "Той направи грабване за топката, преди да кацне"
 • "Хикането на мартин на юздата се провали и конят се отдръпна"
 • "Щракането и хвърлянето на инфилдера беше едно движение"
  синоним:
 • улов
 • ,
 • грабне
 • ,
 • грабване
 • ,
 • щракване

verb

1. To grasp hastily or eagerly

 • "Before i could stop him the dog snatched the ham bone"
  synonym:
 • snatch
 • ,
 • snatch up
 • ,
 • snap

1. Да се хване набързо или нетърпеливо

 • "Преди да успея да го спра, кучето грабна костта на шунката"
  синоним:
 • грабване
 • ,
 • грабнете
 • ,
 • щракване

2. To make grasping motions

 • "The cat snatched at the butterflies"
  synonym:
 • snatch

2. Да прави схващащи движения

 • "Котката грабна пеперудите"
  синоним:
 • грабване

3. Take away to an undisclosed location against their will and usually in order to extract a ransom

 • "The industrialist's son was kidnapped"
  synonym:
 • kidnap
 • ,
 • nobble
 • ,
 • abduct
 • ,
 • snatch

3. Отнемете на неразкрито място против волята им и обикновено с цел извличане на откуп

 • "„синът на индустриалеца беше отвлечен“"
  синоним:
 • отвличане
 • ,
 • благороден
 • ,
 • отвличане
 • ,
 • грабване