Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "snap" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "snap" на български език

EnglishBulgarian

Snap

[Щраквам]
/snæp/

noun

1. The act of catching an object with the hands

 • "Mays made the catch with his back to the plate"
 • "He made a grab for the ball before it landed"
 • "Martin's snatch at the bridle failed and the horse raced away"
 • "The infielder's snap and throw was a single motion"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • grab
 • ,
 • snatch
 • ,
 • snap

1. Актът на улов на предмет с ръце

 • "„мейс направи улова с гръб към чинията“"
 • "Той направи грабване за топката, преди да кацне"
 • "Хикането на мартин на юздата се провали и конят се отдръпна"
 • "Щракането и хвърлянето на инфилдера беше едно движение"
  синоним:
 • улов
 • ,
 • грабне
 • ,
 • грабване
 • ,
 • щракване

2. A spell of cold weather

 • "A cold snap in the middle of may"
  synonym:
 • snap

2. Заклинание за студено време

 • "Студено щракване в средата на май"
  синоним:
 • щракване

3. Tender green beans without strings that easily snap into sections

  synonym:
 • snap bean
 • ,
 • snap

3. Нежен зелен фасул без струни, които лесно се щракват в секции

  синоним:
 • щракване на боб
 • ,
 • щракване

4. A crisp round cookie flavored with ginger

  synonym:
 • gingersnap
 • ,
 • ginger snap
 • ,
 • snap
 • ,
 • ginger nut

4. Хрупкава кръгла бисквитка, ароматизирана с джинджифил

  синоним:
 • gingersnap
 • ,
 • джинджифил щракване
 • ,
 • щракване
 • ,
 • джинджифилов орех

5. The noise produced by the rapid movement of a finger from the tip to the base of the thumb on the same hand

 • "Servants appeared at the snap of his fingers"
  synonym:
 • snap

5. Шумът, произведен от бързото движение на пръст от върха към основата на палеца върху същата ръка

 • "Служители се появиха при щракването на пръстите му"
  синоним:
 • щракване

6. A sudden sharp noise

 • "The crack of a whip"
 • "He heard the cracking of the ice"
 • "He can hear the snap of a twig"
  synonym:
 • crack
 • ,
 • cracking
 • ,
 • snap

6. Внезапен остър шум

 • "Пукнатината на камшик"
 • "Той чу пукането на леда"
 • "Той може да чуе щракането на клонка"
  синоним:
 • пукнатина
 • ,
 • напукване
 • ,
 • щракване

7. A sudden breaking

  synonym:
 • snap

7. Внезапно счупване

  синоним:
 • щракване

8. The tendency of a body to return to its original shape after it has been stretched or compressed

 • "The waistband had lost its snap"
  synonym:
 • elasticity
 • ,
 • snap

8. Склонността на тялото да се връща в първоначалната си форма, след като е опъната или компресирана

 • "Лентата на талията беше загубила щракването си"
  синоним:
 • еластичност
 • ,
 • щракване

9. An informal photograph

 • Usually made with a small hand-held camera
 • "My snapshots haven't been developed yet"
 • "He tried to get unposed shots of his friends"
  synonym:
 • snapshot
 • ,
 • snap
 • ,
 • shot

9. Неформална снимка

 • Обикновено се прави с малка ръчна камера
 • "„моите снимки все още не са разработени“"
 • "Той се опита да получи непозирани снимки на приятелите си"
  синоним:
 • моментна снимка
 • ,
 • щракване
 • ,
 • изстрел

10. A fastener used on clothing

 • Fastens with a snapping sound
 • "Children can manage snaps better than buttons"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • snap fastener
 • ,
 • press stud

10. Закопчалка, използвана за дрехи

 • Закопчава се със звук на щракване
 • "„децата могат да управляват снимките по-добре от бутоните“"
  синоним:
 • щракване
 • ,
 • закопчалка
 • ,
 • преса родословно

11. Any undertaking that is easy to do

 • "Marketing this product will be no picnic"
  synonym:
 • cinch
 • ,
 • breeze
 • ,
 • picnic
 • ,
 • snap
 • ,
 • duck soup
 • ,
 • child's play
 • ,
 • pushover
 • ,
 • walkover
 • ,
 • piece of cake

11. Всяко предприятие, което е лесно да се направи

 • "Маркетингът на този продукт няма да бъде пикник"
  синоним:
 • чинч
 • ,
 • полъх
 • ,
 • пикник
 • ,
 • щракване
 • ,
 • патешка супа
 • ,
 • детска игра
 • ,
 • бутане
 • ,
 • ходене
 • ,
 • парче торта

12. The act of snapping the fingers

 • Movement of a finger from the tip to the base of the thumb on the same hand
 • "He gave his fingers a snap"
  synonym:
 • snap

12. Актът на щракване на пръстите

 • Движение на пръст от върха към основата на палеца върху същата ръка
 • "Той щракна с пръсти"
  синоним:
 • щракване

13. (american football) putting the ball in play by passing it (between the legs) to a back

 • "The quarterback fumbled the snap"
  synonym:
 • centering
 • ,
 • snap

13. ( американски футбол ) пускане на топката в игра, като я предава ( между краката ) на гърба

 • "Отстъпникът пропадна щракането"
  синоним:
 • центриране
 • ,
 • щракване

verb

1. Utter in an angry, sharp, or abrupt tone

 • "The sales clerk snapped a reply at the angry customer"
 • "The guard snarled at us"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • snarl

1. Изричайте с гневен, остър или рязък тон

 • "„служителят по продажбите щракна отговор на гневния клиент“"
 • "„пазителят се хвърли към нас“"
  синоним:
 • щракване
 • ,
 • snarl

2. Separate or cause to separate abruptly

 • "The rope snapped"
 • "Tear the paper"
  synonym:
 • tear
 • ,
 • rupture
 • ,
 • snap
 • ,
 • bust

2. Отделете или причините да се разделят рязко

 • "„въжето щракна“"
 • "Разкъсайте хартията"
  синоним:
 • сълза
 • ,
 • разкъсване
 • ,
 • щракване
 • ,
 • бюст

3. Break suddenly and abruptly, as under tension

 • "The pipe snapped"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • crack

3. Счупете внезапно и рязко, както при напрежение

 • "„тръбата щракна“"
  синоним:
 • щракване
 • ,
 • пукнатина

4. Move or strike with a noise

 • "He clicked on the light"
 • "His arm was snapped forward"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • click

4. Движете се или удряйте с шум

 • "Щракна върху светлината"
 • "Ръката му беше щракната напред"
  синоним:
 • щракване

5. Close with a snapping motion

 • "The lock snapped shut"
  synonym:
 • snap

5. Затворете с щракащо движение

 • "„заключването се затвори“"
  синоним:
 • щракване

6. Make a sharp sound

 • "His fingers snapped"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • crack

6. Издава остър звук

 • "Пръстите му щракнаха"
  синоним:
 • щракване
 • ,
 • пукнатина

7. Move with a snapping sound

 • "Bullets snapped past us"
  synonym:
 • snap

7. Движете се със звук на щракване

 • "Куршуми щракнаха покрай нас"
  синоним:
 • щракване

8. To grasp hastily or eagerly

 • "Before i could stop him the dog snatched the ham bone"
  synonym:
 • snatch
 • ,
 • snatch up
 • ,
 • snap

8. Да се хване набързо или нетърпеливо

 • "Преди да успея да го спра, кучето грабна костта на шунката"
  синоним:
 • грабване
 • ,
 • грабнете
 • ,
 • щракване

9. Put in play with a snap

 • "Snap a football"
  synonym:
 • snap

9. Пусни в игра с щракване

 • "Щрака футбол"
  синоним:
 • щракване

10. Cause to make a snapping sound

 • "Snap your fingers"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • click
 • ,
 • flick

10. Причина да издава щракащ звук

 • "Щракайте пръстите си"
  синоним:
 • щракване
 • ,
 • трептене

11. Lose control of one's emotions

 • "When she heard that she had not passed the exam, she lost it completely"
 • "When her baby died, she snapped"
  synonym:
 • break down
 • ,
 • lose it
 • ,
 • snap

11. Загуби контрол над нечии емоции

 • "Когато чу, че не е издържала изпита, го е загубила напълно"
 • "Когато бебето й умря, тя щракна"
  синоним:
 • събори
 • ,
 • загуби го
 • ,
 • щракване

12. Bring the jaws together

 • "He snapped indignantly"
  synonym:
 • snap

12. Съберете челюстите заедно

 • "Той възмути възмутено"
  синоним:
 • щракване

13. Record on photographic film

 • "I photographed the scene of the accident"
 • "She snapped a picture of the president"
  synonym:
 • photograph
 • ,
 • snap
 • ,
 • shoot

13. Запис на фотографски филм

 • "„снимах сцената на произшествието“"
 • "„тя щракна снимка на президента“"
  синоним:
 • снимка
 • ,
 • щракване
 • ,
 • стреля