Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "smear" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "мазка" на български език

EnglishBulgarian

Smear

[Намазка]
/smɪr/

noun

1. Slanderous defamation

  synonym:
 • smear
 • ,
 • vilification
 • ,
 • malignment

1. Клеветническа клевета

  синоним:
 • намазка
 • ,
 • хули
 • ,
 • неправилно

2. A thin tissue or blood sample spread on a glass slide and stained for cytologic examination and diagnosis under a microscope

  synonym:
 • smear
 • ,
 • cytologic smear
 • ,
 • cytosmear

2. Тънка тъкан или кръвна проба се разстила върху предметно стъкло и се оцветява за цитологично изследване и диагностика под микроскоп

  синоним:
 • намазка
 • ,
 • цитологична цитонамазка
 • ,
 • цитосмеар

3. A blemish made by dirt

 • "He had a smudge on his cheek"
  synonym:
 • smudge
 • ,
 • spot
 • ,
 • blot
 • ,
 • daub
 • ,
 • smear
 • ,
 • smirch
 • ,
 • slur

3. Петно, направено от мръсотия

 • "Имаше петно по бузата"
  синоним:
 • размазване
 • ,
 • петно
 • ,
 • мазане
 • ,
 • намазка
 • ,
 • смирч
 • ,
 • обида

4. An act that brings discredit to the person who does it

 • "He made a huge blot on his copybook"
  synonym:
 • blot
 • ,
 • smear
 • ,
 • smirch
 • ,
 • spot
 • ,
 • stain

4. Акт, който носи дискредитация на човека, който го прави

 • "Той направи огромно петно върху книжката си"
  синоним:
 • петно
 • ,
 • намазка
 • ,
 • смирч

verb

1. Stain by smearing or daubing with a dirty substance

  synonym:
 • smear

1. Оцветява се чрез намазване или намазване с мръсно вещество

  синоним:
 • намазка

2. Make a smudge on

 • Soil by smudging
  synonym:
 • smear
 • ,
 • blur
 • ,
 • smudge
 • ,
 • smutch

2. Направете размазване на

 • Почва чрез размазване
  синоним:
 • намазка
 • ,
 • замъгляване
 • ,
 • размазване
 • ,
 • смъч

3. Cover (a surface) by smearing (a substance) over it

 • "Smear the wall with paint"
 • "Daub the ceiling with plaster"
  synonym:
 • daub
 • ,
 • smear

3. Покрийте (повърхност), като намажете (вещество) върху нея

 • "Размажете стената с боя"
 • "Дауб тавана с мазилка"
  синоним:
 • мазане
 • ,
 • намазка

4. Charge falsely or with malicious intent

 • Attack the good name and reputation of someone
 • "The journalists have defamed me!" "the article in the paper sullied my reputation"
  synonym:
 • defame
 • ,
 • slander
 • ,
 • smirch
 • ,
 • asperse
 • ,
 • denigrate
 • ,
 • calumniate
 • ,
 • smear
 • ,
 • sully
 • ,
 • besmirch

4. Обвинете невярно или със злонамерени намерения

 • Атакувайте доброто име и репутацията на някого
 • "Журналистите ме оклеветиха!" "статията във вестника опетни репутацията ми"
  синоним:
 • клевети
 • ,
 • клевета
 • ,
 • смирч
 • ,
 • асперсе
 • ,
 • очерням
 • ,
 • клеветничав
 • ,
 • намазка
 • ,
 • съли
 • ,
 • опетнявам