Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Slump на български език

EnglishBulgarian

Slump

/sləmp/

noun

1. A noticeable deterioration in performance or quality

 • "The team went into a slump"
 • "A gradual slack in output"
 • "A drop-off in attendance"
 • "A falloff in quality"
  synonym:
 • slump
 • ,
 • slack
 • ,
 • drop-off
 • ,
 • falloff
 • ,
 • falling off

1. Забележимо влошаване на производителността или качеството

 • "Екипът изпадна в спад"
 • "Постепенно отслабване на продукцията"
 • "Отпадане на присъствието"
 • "Падане в качеството"
синоним:
 • спускане,
 • отпуснат,
 • отпадане,
 • Falloff,
 • пада

2. A long-term economic state characterized by unemployment and low prices and low levels of trade and investment

  synonym:
 • depression
 • ,
 • slump
 • ,
 • economic crisis

2. Дългосрочна икономическа държава, характеризираща се с безработица и ниски цени и ниски нива на търговия и инвестиции

синоним:
 • депресия,
 • спускане,
 • икономическа криза

verb

1. Assume a drooping posture or carriage

  synonym:
 • slump
 • ,
 • slouch

1. Приемете увиснала стойка или карета

синоним:
 • спускане,
 • slouch

2. Fall or sink heavily

 • "He slumped onto the couch"
 • "My spirits sank"
  synonym:
 • slump
 • ,
 • slide down
 • ,
 • sink

2. Падайте или потънете силно

 • "Той се спусна на дивана"
 • "„духовете ми потънаха“"
синоним:
 • спускане,
 • плъзнете надолу,
 • мивка

3. Fall heavily or suddenly

 • Decline markedly
 • "The real estate market fell off"
  synonym:
 • slump
 • ,
 • fall off
 • ,
 • sink

3. Падайте силно или внезапно

 • Спад значително
 • "„пазарът на недвижими имоти отпадна“"
синоним:
 • спускане,
 • пада,
 • мивка

4. Go down in value

 • "The stock market corrected"
 • "Prices slumped"
  synonym:
 • decline
 • ,
 • slump
 • ,
 • correct

4. Намалете стойността

 • "Коригираният борсов пазар"
 • "Цените спаднаха"
синоним:
 • спад,
 • спускане,
 • правилно

Examples of using

Tom's in a slump lately.
Том напоследък е в дупка.
The real estate industry is in a serious slump, and industry people say the worst is yet to come.
Спадът при бизнеса с недвижимо имущество е сериозен и хората от бранша казват, че най-лошото тепърва предстои.
He seems to be in a slump.
Той изглежда е в дупка.