Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Slip на български език

EnglishBulgarian

Slip

/slɪp/

noun

1. A socially awkward or tactless act

  synonym:
 • faux pas
 • ,
 • gaffe
 • ,
 • solecism
 • ,
 • slip
 • ,
 • gaucherie

1. Социално неудобен или нетактичен акт

синоним:
 • faux pas,
 • гаф,
 • солеизъм,
 • подхлъзване,
 • gaucherie

2. A minor inadvertent mistake usually observed in speech or writing or in small accidents or memory lapses etc.

  synonym:
 • slip
 • ,
 • slip-up
 • ,
 • miscue
 • ,
 • parapraxis

2. Незначителна невнимателна грешка, която обикновено се наблюдава при реч или писане или при малки злополуки или пропуски в паметта и т.н.

синоним:
 • подхлъзване,
 • подхлъзване,
 • миска,
 • парапраксис

3. Potter's clay that is thinned and used for coating or decorating ceramics

  synonym:
 • slip

3. Грънчарска глина, която се разрежда и се използва за покритие или декориране на керамика

синоним:
 • подхлъзване

4. A part (sometimes a root or leaf or bud) removed from a plant to propagate a new plant through rooting or grafting

  synonym:
 • cutting
 • ,
 • slip

4. Част ( понякога корен или лист или пъпка ), отстранена от растение за размножаване на ново растение чрез вкореняване или присаждане

синоним:
 • рязане,
 • подхлъзване

5. A young and slender person

 • "He's a mere slip of a lad"
  synonym:
 • slip

5. Млад и строен човек

 • "Той е просто подхлъзване на момче"
синоним:
 • подхлъзване

6. A place where a craft can be made fast

  synonym:
 • mooring
 • ,
 • moorage
 • ,
 • berth
 • ,
 • slip

6. Място, където занаят може да се направи бързо

синоним:
 • акостиране,
 • moorage,
 • причал,
 • подхлъзване

7. An accidental misstep threatening (or causing) a fall

 • "He blamed his slip on the ice"
 • "The jolt caused many slips and a few spills"
  synonym:
 • slip
 • ,
 • trip

7. Случайна погрешна стъпка, заплашваща ( или причиняваща ) падане

 • "Той обвиняваше подхлъзването си по леда"
 • "Трептенето предизвика много фишове и няколко разливи"
синоним:
 • подхлъзване,
 • пътуване

8. A slippery smoothness

 • "He could feel the slickness of the tiller"
  synonym:
 • slickness
 • ,
 • slick
 • ,
 • slipperiness
 • ,
 • slip

8. Хлъзгава гладкост

 • "Той можеше да почувства хлъзгавостта на тилера"
синоним:
 • хлъзгавост,
 • хлъзгав,
 • хлъзгавост,
 • подхлъзване

9. Artifact consisting of a narrow flat piece of material

  synonym:
 • strip
 • ,
 • slip

9. Артефакт, състоящ се от тясно плоско парче материал

синоним:
 • лента,
 • подхлъзване

10. A small sheet of paper

 • "A receipt slip"
  synonym:
 • slip
 • ,
 • slip of paper

10. Малък лист хартия

 • "Фиш за разписка"
синоним:
 • подхлъзване,
 • фиш хартия

11. A woman's sleeveless undergarment

  synonym:
 • chemise
 • ,
 • shimmy
 • ,
 • shift
 • ,
 • slip
 • ,
 • teddy

11. Бельо без ръкави на жена

синоним:
 • хеми,
 • шими,
 • смяна,
 • подхлъзване,
 • плюшено

12. Bed linen consisting of a cover for a pillow

 • "The burglar carried his loot in a pillowcase"
  synonym:
 • case
 • ,
 • pillowcase
 • ,
 • slip
 • ,
 • pillow slip

12. Спално бельо, състоящо се от капак за възглавница

 • "Крадецът носеше плячката си в калъфка за възглавници"
синоним:
 • случай,
 • калъфка за възглавници,
 • подхлъзване,
 • подхлъзване на възглавница

13. An unexpected slide

  synonym:
 • skid
 • ,
 • slip
 • ,
 • sideslip

13. Неочакван слайд

синоним:
 • скита,
 • подхлъзване,
 • sidelip

14. A flight maneuver

 • Aircraft slides sideways in the air
  synonym:
 • slip
 • ,
 • sideslip

14. Маневра на полета

 • Самолетите се плъзгат настрани във въздуха
синоним:
 • подхлъзване,
 • sidelip

15. The act of avoiding capture (especially by cunning)

  synonym:
 • slip
 • ,
 • elusion
 • ,
 • eluding

15. Актът за избягване на улавяне ( особено от хитър )

синоним:
 • подхлъзване,
 • елузия,
 • заблуждаващ

verb

1. Move stealthily

 • "The ship slipped away in the darkness"
  synonym:
 • steal
 • ,
 • slip

1. Движете се крадешком

 • "„корабът се изплъзна в тъмнината“"
синоним:
 • открадна,
 • подхлъзване

2. Insert inconspicuously or quickly or quietly

 • "He slipped some money into the waiter's hand"
  synonym:
 • slip

2. Поставете незабележимо или бързо или тихо

 • "Той пъхна малко пари в ръката на сервитьора"
синоним:
 • подхлъзване

3. Move obliquely or sideways, usually in an uncontrolled manner

 • "The wheels skidded against the sidewalk"
  synonym:
 • skid
 • ,
 • slip
 • ,
 • slue
 • ,
 • slew
 • ,
 • slide

3. Движете се наклонено или настрани, обикновено по неконтролиран начин

 • "Колелата се плъзнаха по тротоара"
синоним:
 • скита,
 • подхлъзване,
 • лепило,
 • SHW,
 • слайд

4. Get worse

 • "My grades are slipping"
  synonym:
 • slip
 • ,
 • drop off
 • ,
 • drop away
 • ,
 • fall away

4. Става по-лошо

 • "„моите оценки се подхлъзват“"
синоним:
 • подхлъзване,
 • отпадна,
 • отпадна,
 • падна

5. Move smoothly and easily

 • "The bolt slipped into place"
 • "Water slipped from the polished marble"
  synonym:
 • slip

5. Движете се гладко и лесно

 • "Болта се подхлъзна на мястото си"
 • "Вода се подхлъзна от полирания мрамор"
синоним:
 • подхлъзване

6. To make a mistake or be incorrect

  synonym:
 • err
 • ,
 • mistake
 • ,
 • slip

6. Да направите грешка или да сте неправилни

синоним:
 • грешка,
 • грешка,
 • подхлъзване

7. Pass on stealthily

 • "He slipped me the key when nobody was looking"
  synonym:
 • slip
 • ,
 • sneak

7. Предайте крадешком

 • "Той ми измъкна ключа, когато никой не гледаше"
синоним:
 • подхлъзване,
 • промъкване

8. Move easily

 • "Slip into something comfortable"
  synonym:
 • slip

8. Движете се лесно

 • "Пропуснете се в нещо удобно"
синоним:
 • подхлъзване

9. Cause to move with a smooth or sliding motion

 • "He slipped the bolt into place"
  synonym:
 • slip

9. Причина за движение с гладко или плъзгащо се движение

 • "Той пъхна болта на място"
синоним:
 • подхлъзване

10. Pass out of one's memory

  synonym:
 • slip
 • ,
 • slip one's mind

10. Излезте от паметта

синоним:
 • подхлъзване,
 • подхлъзване на ума

11. Move out of position

 • "Dislocate joints"
 • "The artificial hip joint luxated and had to be put back surgically"
  synonym:
 • dislocate
 • ,
 • luxate
 • ,
 • splay
 • ,
 • slip

11. Излезте от положение

 • "Разглобяване на ставите"
 • "Изкуствената става на тазобедрената става луксозна и трябваше да бъде върната хирургично"
синоним:
 • дислокация,
 • разкошен,
 • splay,
 • подхлъзване

Examples of using

Don't let the chance slip!
Не изпускай тази възможност!