Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Slide на български език

EnglishBulgarian

Slide

/slaɪd/

noun

1. A small flat rectangular piece of glass on which specimens can be mounted for microscopic study

  synonym:
 • slide
 • ,
 • microscope slide

1. Малко плоско правоъгълно парче стъкло, върху което могат да бъдат монтирани образци за микроскопично изследване

  синоним:
 • слайд
 • ,
 • микроскоп слайд

2. (geology) the descent of a large mass of earth or rocks or snow etc.

  synonym:
 • slide

2. ( геология ) спускане на голяма маса земя или скали или сняг и т.н.

  синоним:
 • слайд

3. (music) rapid sliding up or down the musical scale

 • "The violinist was indulgent with his swoops and slides"
  synonym:
 • swoop
 • ,
 • slide

3. ( музика ) бързо плъзгане нагоре или надолу по музикалната скала

 • "Цигуларят беше снизходителен със своите хлъзгави и слайдове"
  синоним:
 • замах
 • ,
 • слайд

4. Plaything consisting of a sloping chute down which children can slide

  synonym:
 • slide
 • ,
 • playground slide
 • ,
 • sliding board

4. Играчка, състояща се от наклонен улей надолу, който децата могат да плъзгат

  синоним:
 • слайд
 • ,
 • детска площадка
 • ,
 • плъзгаща се дъска

5. The act of moving smoothly along a surface while remaining in contact with it

 • "His slide didn't stop until the bottom of the hill"
 • "The children lined up for a coast down the snowy slope"
  synonym:
 • slide
 • ,
 • glide
 • ,
 • coast

5. Актът на плавно движение по повърхността, като остава в контакт с него

 • "Слайдът му не спря до дъното на хълма"
 • "Децата се подреждаха за крайбрежие по снежния склон"
  синоним:
 • слайд
 • ,
 • плъзгане
 • ,
 • крайбрежие

6. A transparency mounted in a frame

 • Viewed with a slide projector
  synonym:
 • slide
 • ,
 • lantern slide

6. Прозрачност, монтирана в рамка

 • Гледани с слайд проектор
  синоним:
 • слайд
 • ,
 • слайд на фенера

7. Sloping channel through which things can descend

  synonym:
 • chute
 • ,
 • slide
 • ,
 • slideway
 • ,
 • sloping trough

7. Наклонен канал, през който нещата могат да се спуснат

  синоним:
 • улей
 • ,
 • слайд
 • ,
 • плъзгач
 • ,
 • наклонено корито

verb

1. Move obliquely or sideways, usually in an uncontrolled manner

 • "The wheels skidded against the sidewalk"
  synonym:
 • skid
 • ,
 • slip
 • ,
 • slue
 • ,
 • slew
 • ,
 • slide

1. Движете се наклонено или настрани, обикновено по неконтролиран начин

 • "Колелата се плъзнаха по тротоара"
  синоним:
 • скита
 • ,
 • подхлъзване
 • ,
 • лепило
 • ,
 • SHW
 • ,
 • слайд

2. To pass or move unobtrusively or smoothly

 • "They slid through the wicket in the big gate"
  synonym:
 • slither
 • ,
 • slide

2. Да преминете или да се движите ненатрапчиво или гладко

 • "„те се плъзнаха през калитката в голямата порта“"
  синоним:
 • по-слаба
 • ,
 • слайд

3. Move smoothly along a surface

 • "He slid the money over to the other gambler"
  synonym:
 • slide

3. Движете се плавно по повърхността

 • "Той плъзна парите към другия комарджия"
  синоним:
 • слайд