Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slice" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "парче" на български език

EnglishBulgarian

Slice

[Нарязвам]
/slaɪs/

noun

1. A share of something

 • "A slice of the company's revenue"
  synonym:
 • slice
 • ,
 • piece

1. Дял от нещо

 • "Резен от приходите на компанията"
синоним:
 • резен,
 • парче

2. A serving that has been cut from a larger portion

 • "A piece of pie"
 • "A slice of bread"
  synonym:
 • piece
 • ,
 • slice

2. Порция, която е отрязана от по-голяма част

 • "Парче пай"
 • "Резец хляб"
синоним:
 • парче,
 • резен

3. A wound made by cutting

 • "He put a bandage over the cut"
  synonym:
 • cut
 • ,
 • gash
 • ,
 • slash
 • ,
 • slice

3. Рана, направена чрез рязане

 • "Той сложи превръзка над разреза"
синоним:
 • нарязан,
 • Гаш,
 • наклонена черта,
 • резен

4. A golf shot that curves to the right for a right-handed golfer

 • "He took lessons to cure his slicing"
  synonym:
 • slice
 • ,
 • fade
 • ,
 • slicing

4. Голф изстрел, който се извива вдясно за десен голф

 • "Той взе уроци, за да излекува нарязването си"
синоним:
 • резен,
 • избледняване,
 • нарязване

5. A thin flat piece cut off of some object

  synonym:
 • slice

5. Тънко плоско парче, отрязано от някакъв предмет

синоним:
 • резен

6. A spatula for spreading paint or ink

  synonym:
 • slice

6. Шпатула за разпръскване на боя или мастило

синоним:
 • резен

verb

1. Make a clean cut through

 • "Slit her throat"
  synonym:
 • slit
 • ,
 • slice

1. Направете чист разрез

 • "Проряза гърлото"
синоним:
 • цепка,
 • резен

2. Hit a ball and put a spin on it so that it travels in a different direction

  synonym:
 • slice

2. Ударете топка и сложете въртене върху нея, така че да пътува в друга посока

синоним:
 • резен

3. Cut into slices

 • "Slice the salami, please"
  synonym:
 • slice
 • ,
 • slice up

3. Нарязани на филийки

 • "„нарежете салама, моля“"
синоним:
 • резен,
 • нарязани на ситно

4. Hit a ball so that it causes a backspin

  synonym:
 • slice

4. Ударете топка, така че да предизвика гръб

синоним:
 • резен