Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sleeper" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "спящ" на български език

EnglishBulgarian

Sleeper

[Спящ]
/slipər/

noun

1. A rester who is sleeping

  synonym:
 • sleeper
 • ,
 • slumberer

1. Почиващ, който спи

  синоним:
 • спящ
 • ,
 • бедняк

2. A spy or saboteur or terrorist planted in an enemy country who lives there as a law-abiding citizen until activated by a prearranged signal

  synonym:
 • sleeper

2. Шпионин или саботьор или терорист, поставен във вражеска страна, който живее там като спазващ закона гражданин, докато не бъде активиран от предварително уговорен сигнал

  синоним:
 • спящ

3. An unexpected achiever of success

 • "The winner was a true sleeper--no one expected him to get it"
  synonym:
 • sleeper

3. Неочакван постигнал успех

 • "Победителят беше истински спящ - никой не очакваше той да го получи"
  синоним:
 • спящ

4. One of the cross braces that support the rails on a railway track

 • "The british call a railroad tie a sleeper"
  synonym:
 • tie
 • ,
 • railroad tie
 • ,
 • crosstie
 • ,
 • sleeper

4. Една от напречните скоби, които поддържат релсите на железопътна линия

 • "Британците наричат железопътната вратовръзка спяща"
  синоним:
 • вратовръзка
 • ,
 • железопътна вратовръзка
 • ,
 • крости
 • ,
 • спящ

5. A passenger car that has berths for sleeping

  synonym:
 • sleeping car
 • ,
 • sleeper
 • ,
 • wagon-lit

5. Лек автомобил, който има легла за спане

  синоним:
 • спален вагон
 • ,
 • спящ
 • ,
 • вагон-осветен

6. Pajamas with feet

 • Worn by children
  synonym:
 • sleeper

6. Пижама с крака

 • Носени от деца
  синоним:
 • спящ

7. A piece of furniture that can be opened up into a bed

  synonym:
 • sleeper

7. Мебел, която може да се отвори в легло

  синоним:
 • спящ

8. Tropical fish that resembles a goby and rests quietly on the bottom in shallow water

  synonym:
 • sleeper
 • ,
 • sleeper goby

8. Тропическа риба, която прилича на попче и почива тихо на дъното в плитка вода

  синоним:
 • спящ
 • ,
 • спящ гоби

9. An unexpected hit

 • "That movie was the sleeper of the summer"
  synonym:
 • sleeper

9. Неочакван удар

 • "Този филм беше спането на лятото"
  синоним:
 • спящ