Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "skunk" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "скунк" на български език

EnglishBulgarian

Skunk

[Скункс]
/skəŋk/

noun

1. A person who is deemed to be despicable or contemptible

 • "Only a rotter would do that"
 • "Kill the rat"
 • "Throw the bum out"
 • "You cowardly little pukes!"
 • "The british call a contemptible person a `git'"
  synonym:
 • rotter
 • ,
 • dirty dog
 • ,
 • rat
 • ,
 • skunk
 • ,
 • stinker
 • ,
 • stinkpot
 • ,
 • bum
 • ,
 • puke
 • ,
 • crumb
 • ,
 • lowlife
 • ,
 • scum bag
 • ,
 • so-and-so
 • ,
 • git

1. Лице, което се смята за презряно или презряно

 • "Само гнилец би направил това"
 • "Убий плъха"
 • "Изхвърли скитника"
 • "Вие страхливи малки повръщаници!"
 • "Британците наричат презряния човек" git'"
  синоним:
 • гнилец
 • ,
 • мръсно куче
 • ,
 • плъх
 • ,
 • скункс
 • ,
 • смрадливец
 • ,
 • смрадлива тенджера
 • ,
 • скитник
 • ,
 • повръщам
 • ,
 • троха
 • ,
 • нисък живот
 • ,
 • торба за измет
 • ,
 • така-и така
 • ,
 • git

2. A defeat in a game where one side fails to score

  synonym:
 • shutout
 • ,
 • skunk

2. Поражение в игра, в която едната страна не успява да отбележи

  синоним:
 • изключване
 • ,
 • скункс

3. Street names for marijuana

  synonym:
 • pot
 • ,
 • grass
 • ,
 • green goddess
 • ,
 • dope
 • ,
 • weed
 • ,
 • gage
 • ,
 • sess
 • ,
 • sens
 • ,
 • smoke
 • ,
 • skunk
 • ,
 • locoweed
 • ,
 • Mary Jane

3. Имена на улици за марихуана

  синоним:
 • гърне
 • ,
 • трева
 • ,
 • зелена богиня
 • ,
 • дрога
 • ,
 • плевел
 • ,
 • гейдж
 • ,
 • сес
 • ,
 • sens
 • ,
 • дим
 • ,
 • скункс
 • ,
 • локуид
 • ,
 • Мери Джейн

4. American musteline mammal typically ejecting an intensely malodorous fluid when startled

 • In some classifications put in a separate subfamily mephitinae
  synonym:
 • skunk
 • ,
 • polecat
 • ,
 • wood pussy

4. Американски мустелинов бозайник, който обикновено изхвърля силно неприятна течност, когато се стресне

 • В някои класификации поставете в отделно подсемейство mephitinae
  синоним:
 • скункс
 • ,
 • пор
 • ,
 • дървена путка

verb

1. Defeat by a lurch

  synonym:
 • lurch
 • ,
 • skunk

1. Поражение от беда

  синоним:
 • лурч
 • ,
 • скункс