Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sinus" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "синус" на български език

EnglishBulgarian

Sinus

[Синус]
/saɪnəs/

noun

1. An abnormal passage leading from a suppurating cavity to the body surface

  synonym:
 • fistula
 • ,
 • sinus

1. Ненормален проход, водещ от гнойна кухина към повърхността на тялото

  синоним:
 • фистула
 • ,
 • Синус

2. Any of various air-filled cavities especially in the bones of the skull

  synonym:
 • sinus

2. Всяка от различни кухини, пълни с въздух, особено в костите на черепа

  синоним:
 • Синус

3. A wide channel containing blood

 • Does not have the coating of an ordinary blood vessel
  synonym:
 • venous sinus
 • ,
 • sinus

3. Широк канал, съдържащ кръв

 • Няма покритие на обикновен кръвоносен съд
  синоним:
 • венозен синус
 • ,
 • Синус