Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sincerity" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "искреност" на български език

EnglishBulgarian

Sincerity

[Искреност]
/sɪnsɛrəti/

noun

1. An earnest and sincere feeling

  synonym:
 • earnestness
 • ,
 • seriousness
 • ,
 • sincerity

1. Сериозно и искрено чувство

  синоним:
 • усърдие
 • ,
 • сериозност
 • ,
 • искреност

2. The quality of being open and truthful

 • Not deceitful or hypocritical
 • "His sincerity inspired belief"
 • "They demanded some proof of my sincerity"
  synonym:
 • sincerity

2. Качеството да бъдеш отворен и правдив

 • Не измамен или лицемерен
 • "Неговата искреност вдъхнови вярата"
 • "Те поискаха някакво доказателство за искреността ми"
  синоним:
 • искреност

3. A quality of naturalness and simplicity

 • "The simple sincerity of folk songs"
  synonym:
 • sincerity
 • ,
 • unassumingness

3. Качество на естествеността и простотата

 • "Простата искреност на народните песни"
  синоним:
 • искреност
 • ,
 • непретенциозност

4. The trait of being serious

 • "A lack of solemnity is not necessarily a lack of seriousness"- robert rice
  synonym:
 • seriousness
 • ,
 • earnestness
 • ,
 • serious-mindedness
 • ,
 • sincerity

4. Чертата да бъдеш сериозен

 • "Липсата на тържественост не е непременно липса на сериозност" - робърт райс
  синоним:
 • сериозност
 • ,
 • усърдие
 • ,
 • сериозно настроена
 • ,
 • искреност