Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Simple на български език

EnglishBulgarian

Simple

/sɪmpəl/

noun

1. Any herbaceous plant having medicinal properties

  synonym:
 • simple

1. Всяко тревисто растение с лечебни свойства

синоним:
 • прост

2. A person lacking intelligence or common sense

  synonym:
 • simpleton
 • ,
 • simple

2. Човек, който няма интелигентност или здрав разум

синоним:
 • Simpleton,
 • прост

adjective

1. Having few parts

 • Not complex or complicated or involved
 • "A simple problem"
 • "Simple mechanisms"
 • "A simple design"
 • "A simple substance"
  synonym:
 • simple

1. С няколко части

 • Не е сложен или сложен или замесен
 • "Прост проблем"
 • "Прости механизми"
 • "Прост дизайн"
 • "Просто вещество"
синоним:
 • прост

2. Easy and not involved or complicated

 • "An elementary problem in statistics"
 • "Elementary, my dear watson"
 • "A simple game"
 • "Found an uncomplicated solution to the problem"
  synonym:
 • elementary
 • ,
 • simple
 • ,
 • uncomplicated
 • ,
 • unproblematic

2. Лесно и не участва или сложно

 • "Елементарен проблем в статистиката"
 • "Елементарен, скъпи мой уотсън"
 • "Проста игра"
 • "Намери неусложнено решение на проблема"
синоним:
 • елементарен,
 • прост,
 • неусложнен,
 • непроблемен

3. Apart from anything else

 • Without additions or modifications
 • "Only the bare facts"
 • "Shocked by the mere idea"
 • "The simple passage of time was enough"
 • "The simple truth"
  synonym:
 • bare(a)
 • ,
 • mere(a)
 • ,
 • simple(a)

3. Освен всичко друго

 • Без допълнения или модификации
 • "Само голите факти"
 • "Шокиран от самата идея"
 • "Простото преминаване на времето беше достатъчно"
 • "Простата истина"
синоним:
 • гола ( a ),
 • просто ( a ),
 • прост ( a )

4. Exhibiting childlike simplicity and credulity

 • "Childlike trust"
 • "Dewy-eyed innocence"
 • "Listened in round-eyed wonder"
  synonym:
 • childlike
 • ,
 • wide-eyed
 • ,
 • round-eyed
 • ,
 • dewy-eyed
 • ,
 • simple

4. Проявяване на детска простота и доверчивост

 • "Детско доверие"
 • "Невинност с росни очи"
 • "Слушан в кръгло око"
синоним:
 • детски,
 • широко отворени очи,
 • кръгли очи,
 • росен очи,
 • прост

5. Lacking mental capacity and subtlety

  synonym:
 • dim-witted
 • ,
 • simple
 • ,
 • simple-minded

5. Липсва умствена способност и тънкост

синоним:
 • неясен,
 • прост,
 • простодушен

6. (botany) of leaf shapes

 • Of leaves having no divisions or subdivisions
  synonym:
 • simple
 • ,
 • unsubdivided

6. ( ботаника ) на листните форми

 • От листа, които нямат раздели или подразделения
синоним:
 • прост,
 • неразделен

7. Unornamented

 • "A simple country schoolhouse"
 • "Her black dress--simple to austerity"
  synonym:
 • simple

7. Неорнаментиран

 • "Проста селска училищна къща"
 • "Черната й рокля - проста за строги икономии"
синоним:
 • прост

Examples of using

It's a simple mistake.
Това е елементарна грешка.
Why do people add simple and common sentences such as "hello", "how are you", etc.?
Защо хората добавят прости и често срещани изречения като "Здравей", "Как си" и т.н.?
An intellectual is a man who says a simple thing in a difficult way; an artist is a man who says a difficult thing in a simple way.
Интелектуалецът е човек, който казва нещо просто по сложен начин; творецът е човек, който казва нещо сложно по прост начин.