Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shot" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "изстрел" на български език

EnglishBulgarian

Shot

[Изстрел]
/ʃɑt/

noun

1. The act of firing a projectile

 • "His shooting was slow but accurate"
  synonym:
 • shooting
 • ,
 • shot

1. Актът на изстрел на снаряд

 • "Снимането му беше бавно, но точно"
  синоним:
 • стрелба
 • ,
 • изстрел

2. A solid missile discharged from a firearm

 • "The shot buzzed past his ear"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • pellet

2. Твърда ракета, изхвърлена от огнестрелно оръжие

 • "Изстрелът бръмчеше покрай ухото му"
  синоним:
 • изстрел
 • ,
 • пелет

3. (sports) the act of swinging or striking at a ball with a club or racket or bat or cue or hand

 • "It took two strokes to get out of the bunker"
 • "A good shot requires good balance and tempo"
 • "He left me an almost impossible shot"
  synonym:
 • stroke
 • ,
 • shot

3. ( спорт ) актът на люлеене или удряне на топка с клуб или ракета или бухалка или щека или ръка

 • "Отне два удара, за да излезе от бункера"
 • "Добрият изстрел изисква добър баланс и темпо"
 • "Той ме остави почти невъзможен изстрел"
  синоним:
 • инсулт
 • ,
 • изстрел

4. A chance to do something

 • "He wanted a shot at the champion"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • crack

4. Шанс да направя нещо

 • "Той искаше изстрел при шампиона"
  синоним:
 • изстрел
 • ,
 • пукнатина

5. A person who shoots (usually with respect to their ability to shoot)

 • "He is a crack shot"
 • "A poor shooter"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • shooter

5. Човек, който стреля ( обикновено по отношение на способността си да стреля )

 • "Той е изстрел на пукнатина"
 • "Лош стрелец"
  синоним:
 • изстрел
 • ,
 • стрелец

6. A consecutive series of pictures that constitutes a unit of action in a film

  synonym:
 • scene
 • ,
 • shot

6. Последователна серия от снимки, която представлява единица за действие във филм

  синоним:
 • сцена
 • ,
 • изстрел

7. The act of putting a liquid into the body by means of a syringe

 • "The nurse gave him a flu shot"
  synonym:
 • injection
 • ,
 • shot

7. Актът на поставяне на течност в тялото с помощта на спринцовка

 • "Сестрата му направи грип"
  синоним:
 • инжекция
 • ,
 • изстрел

8. A small drink of liquor

 • "He poured a shot of whiskey"
  synonym:
 • nip
 • ,
 • shot

8. Малка напитка алкохол

 • "Той изля изстрел с уиски"
  синоним:
 • Nip
 • ,
 • изстрел

9. An aggressive remark directed at a person like a missile and intended to have a telling effect

 • "His parting shot was `drop dead'"
 • "She threw shafts of sarcasm"
 • "She takes a dig at me every chance she gets"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • shaft
 • ,
 • slam
 • ,
 • dig
 • ,
 • barb
 • ,
 • jibe
 • ,
 • gibe

9. Агресивна забележка, насочена към човек като ракета и предназначена да има разказващ ефект

 • "Неговият раздялен изстрел беше" отпаднал мъртъв'"
 • "Тя хвърли шахти от сарказъм"
 • "Тя ме копае при всеки шанс, който получи"
  синоним:
 • изстрел
 • ,
 • вал
 • ,
 • слама
 • ,
 • копая
 • ,
 • Барб
 • ,
 • джиб
 • ,
 • Гибе

10. An estimate based on little or no information

  synonym:
 • guess
 • ,
 • guesswork
 • ,
 • guessing
 • ,
 • shot
 • ,
 • dead reckoning

10. Оценка въз основа на малко или никаква информация

  синоним:
 • Предполагам
 • ,
 • догадки
 • ,
 • отгатване
 • ,
 • изстрел
 • ,
 • мъртъв смятане

11. An informal photograph

 • Usually made with a small hand-held camera
 • "My snapshots haven't been developed yet"
 • "He tried to get unposed shots of his friends"
  synonym:
 • snapshot
 • ,
 • snap
 • ,
 • shot

11. Неформална снимка

 • Обикновено се прави с малка ръчна камера
 • "„моите снимки все още не са разработени“"
 • "Той се опита да получи непозирани снимки на приятелите си"
  синоним:
 • моментна снимка
 • ,
 • щракване
 • ,
 • изстрел

12. Sports equipment consisting of a heavy metal ball used in the shot put

 • "He trained at putting the shot"
  synonym:
 • shot

12. Спортно оборудване, състоящо се от тежка метална топка, използвана в изстрела

 • "Той тренира да пуска изстрела"
  синоним:
 • изстрел

13. An explosive charge used in blasting

  synonym:
 • shot

13. Експлозивен заряд, използван при взривяване

  синоним:
 • изстрел

14. A blow hard enough to cause injury

 • "He is still recovering from a shot to his leg"
 • "I caught him with a solid shot to the chin"
  synonym:
 • shot

14. Удар достатъчно твърд, за да причини нараняване

 • "Той все още се възстановява от изстрел в крака"
 • "Хванах го със солиден изстрел към брадичката"
  синоним:
 • изстрел

15. An attempt to score in a game

  synonym:
 • shot

15. Опит за гол в игра

  синоним:
 • изстрел

16. Informal words for any attempt or effort

 • "He gave it his best shot"
 • "He took a stab at forecasting"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • stab

16. Неформални думи за всеки опит или усилия

 • "Той даде най-добрия си изстрел"
 • "Той взе удар при прогнозиране"
  синоним:
 • изстрел
 • ,
 • пробождане

17. The launching of a missile or spacecraft to a specified destination

  synonym:
 • blastoff
 • ,
 • shot

17. Изстрелването на ракета или космически кораб до определена дестинация

  синоним:
 • взрив
 • ,
 • изстрел

adjective

1. Varying in color when seen in different lights or from different angles

 • "Changeable taffeta"
 • "Chatoyant (or shot) silk"
 • "A dragonfly hovered, vibrating and iridescent"
  synonym:
 • changeable
 • ,
 • chatoyant
 • ,
 • iridescent
 • ,
 • shot

1. С различен цвят, когато се вижда в различни светлини или от различни ъгли

 • "Променлива тафта"
 • "Хатоянт ( или изстрел ) коприна"
 • "Стрекоза, вибрираща и преливаща"
  синоним:
 • променлив
 • ,
 • чаровен
 • ,
 • преливащи
 • ,
 • изстрел

Examples of using

Have you been shot?
Прострелян ли си?
Were you shot?
Простреляха ли те?
He shot at me.
Той стреля в мен.