Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shortsighted" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "късоглед" на български език

EnglishBulgarian

Shortsighted

[Късоглед]
/ʃɔrtsaɪtɪd/

adjective

1. Lacking foresight or scope

 • "A short view of the problem"
 • "Shortsighted policies"
 • "Shortsighted critics derided the plan"
 • "Myopic thinking"
  synonym:
 • short
 • ,
 • shortsighted
 • ,
 • unforesightful
 • ,
 • myopic

1. Липса на предвидливост или обхват

 • "Кратък поглед върху проблема"
 • "Късогледни политики"
 • "Късогледните критици се подиграха с плана"
 • "Миопично мислене"
  синоним:
 • къс
 • ,
 • късоглед
 • ,
 • непредпазлив
 • ,
 • късогледство

2. Unable to see distant objects clearly

  synonym:
 • nearsighted
 • ,
 • shortsighted
 • ,
 • myopic

2. Неспособен да вижда далечни обекти ясно

  синоним:
 • близо до себе си
 • ,
 • късоглед
 • ,
 • късогледство

3. Not given careful consideration

 • "Ill-considered actions often result in disaster"
 • "An ill-judged attempt"
  synonym:
 • ill-considered
 • ,
 • ill-judged
 • ,
 • improvident
 • ,
 • shortsighted

3. Не се обмисля внимателно

 • "„необмислените действия често водят до бедствие“"
 • "Злополучен опит"
  синоним:
 • необмислен
 • ,
 • неправомерно
 • ,
 • импровизатор
 • ,
 • късоглед