Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shortly" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "кратко" на български език

EnglishBulgarian

Shortly

[Скоро]
/ʃɔrtli/

adverb

1. For a short time

 • "He was at the airport shortly before she was expected to arrive"
  synonym:
 • shortly

1. За кратко време

 • "Той беше на летището малко преди тя да се очаква да пристигне"
  синоним:
 • скоро

2. In the near future

 • "The doctor will soon be here"
 • "The book will appear shortly"
 • "She will arrive presently"
 • "We should have news before long"
  synonym:
 • soon
 • ,
 • shortly
 • ,
 • presently
 • ,
 • before long

2. В близко бъдеще

 • "Лекарят скоро ще бъде тук"
 • "Книгата ще се появи скоро"
 • "Тя ще пристигне в момента"
 • "Трябва да имаме новини преди дълго"
  синоним:
 • скоро
 • ,
 • понастоящем
 • ,
 • преди дълго

3. In a curt, abrupt and discourteous manner

 • "He told me curtly to get on with it"
 • "He talked short with everyone"
 • "He said shortly that he didn't like it"
  synonym:
 • curtly
 • ,
 • short
 • ,
 • shortly

3. По късен, рязък и недобросъвестен начин

 • "Той ми каза криво да се справя с това"
 • "Той разговаря с всички"
 • "Той каза скоро, че не му харесва"
  синоним:
 • къдраво
 • ,
 • къс
 • ,
 • скоро

4. In a concise manner

 • In a few words
 • "The history is summed up concisely in this book"
 • "She replied briefly"
 • "Briefly, we have a problem"
 • "To put it shortly"
  synonym:
 • concisely
 • ,
 • briefly
 • ,
 • shortly
 • ,
 • in brief
 • ,
 • in short

4. По сбит начин

 • С няколко думи
 • "Историята е обобщена сбито в тази книга"
 • "Тя отговори накратко"
 • "За кратко имаме проблем"
 • "Да го кажа скоро"
  синоним:
 • сбито
 • ,
 • накратко
 • ,
 • скоро

5. At a short distance

 • "The hem fell shortly below her knees"
  synonym:
 • shortly

5. На кратко разстояние

 • "Подгъвът падна малко под коленете й"
  синоним:
 • скоро