Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "short" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "късо" на български език

EnglishBulgarian

Short

[Кратък]
/ʃɔrt/

noun

1. The location on a baseball field where the shortstop is stationed

  synonym:
 • short

1. Местоположението на бейзболно поле, където е разположен краткият стоп

синоним:
 • къс

2. Accidental contact between two points in an electric circuit that have a potential difference

  synonym:
 • short circuit
 • ,
 • short

2. Случаен контакт между две точки в електрическа верига, които имат потенциална разлика

синоним:
 • късо съединение,
 • къс

3. The fielding position of the player on a baseball team who is stationed between second and third base

  synonym:
 • shortstop
 • ,
 • short

3. Полевата позиция на играча в бейзболен отбор, който е разположен между втора и трета база

синоним:
 • късо спиране,
 • къс

verb

1. Cheat someone by not returning him enough money

  synonym:
 • short-change
 • ,
 • short

1. Изневерявайте на някого, като не му връщате достатъчно пари

синоним:
 • кратка промяна,
 • къс

2. Create a short circuit in

  synonym:
 • short-circuit
 • ,
 • short

2. Създайте късо съединение в

синоним:
 • късо съединение,
 • къс

adjective

1. Primarily temporal sense

 • Indicating or being or seeming to be limited in duration
 • "A short life"
 • "A short flight"
 • "A short holiday"
 • "A short story"
 • "Only a few short months"
  synonym:
 • short

1. Преди всичко времеви смисъл

 • Посочване или битие или изглежда ограничено по продължителност
 • "Кратък живот"
 • "Кратък полет"
 • "Кратка почивка"
 • "Кратка история"
 • "Само няколко кратки месеца"
синоним:
 • къс

2. (primarily spatial sense) having little length or lacking in length

 • "Short skirts"
 • "Short hair"
 • "The board was a foot short"
 • "A short toss"
  synonym:
 • short

2. ( предимно пространствен смисъл ) с малка дължина или липсва дължина

 • "Къси поли"
 • "Къса коса"
 • "Дъската беше с крак"
 • "Кратко хвърляне"
синоним:
 • къс

3. Low in stature

 • Not tall
 • "He was short and stocky"
 • "Short in stature"
 • "A short smokestack"
 • "A little man"
  synonym:
 • short
 • ,
 • little

3. Нисък ръст

 • Не е висок
 • "Той беше къс и жилав"
 • "Кратък ръст"
 • "Къса пушечка"
 • "Малко човече"
синоним:
 • къс,
 • малко

4. Not sufficient to meet a need

 • "An inadequate income"
 • "A poor salary"
 • "Money is short"
 • "On short rations"
 • "Food is in short supply"
 • "Short on experience"
  synonym:
 • inadequate
 • ,
 • poor
 • ,
 • short

4. Недостатъчен за задоволяване на нужда

 • "Недостатъчен доход"
 • "Лоша заплата"
 • "Парите са къси"
 • "На къси дажби"
 • "Храната е в недостиг"
 • "Кратко на опит"
синоним:
 • неадекватен,
 • беден,
 • къс

5. (of memory) deficient in retentiveness or range

 • "A short memory"
  synonym:
 • unretentive
 • ,
 • forgetful
 • ,
 • short

5. ( памет ) дефицит на ретентивност или обхват

 • "Кратка памет"
синоним:
 • безпрепятствен,
 • забравен,
 • къс

6. Not holding securities or commodities that one sells in expectation of a fall in prices

 • "A short sale"
 • "Short in cotton"
  synonym:
 • short

6. Не притежава ценни книжа или стоки, които човек продава в очакване на спад в цените

 • "Кратка продажба"
 • "Късо в памук"
синоним:
 • къс

7. Of speech sounds or syllables of relatively short duration

 • "The english vowel sounds in `pat', `pet', `pit', `pot', putt' are short"
  synonym:
 • short

7. На речеви звуци или срички със сравнително кратка продължителност

 • "Английската гласна звучи в" pat "," pet "," pit "," pot ", putt" са кратки"
синоним:
 • къс

8. Less than the correct or legal or full amount often deliberately so

 • "A light pound"
 • "A scant cup of sugar"
 • "Regularly gives short weight"
  synonym:
 • light
 • ,
 • scant(p)
 • ,
 • short

8. По-малко от правилната или законната или пълната сума често умишлено, така

 • "Лек килограм"
 • "Скандална чаша захар"
 • "Редовно дава кратко тегло"
синоним:
 • светлина,
 • оскъдно ( p ),
 • къс

9. Lacking foresight or scope

 • "A short view of the problem"
 • "Shortsighted policies"
 • "Shortsighted critics derided the plan"
 • "Myopic thinking"
  synonym:
 • short
 • ,
 • shortsighted
 • ,
 • unforesightful
 • ,
 • myopic

9. Липса на предвидливост или обхват

 • "Кратък поглед върху проблема"
 • "Късогледни политики"
 • "Късогледните критици се подиграха с плана"
 • "Миопично мислене"
синоним:
 • къс,
 • късоглед,
 • непредпазлив,
 • късогледство

10. Tending to crumble or break into flakes due to a large amount of shortening

 • "Shortbread is a short crumbly cookie"
 • "A short flaky pie crust"
  synonym:
 • short

10. С тенденция да се разпадне или да се разпадне на люспи поради голямо количество скъсяване

 • "Късокосият е къса тромава бисквитка"
 • "Къса люспеста коричка за пай"
синоним:
 • къс

11. Marked by rude or peremptory shortness

 • "Try to cultivate a less brusque manner"
 • "A curt reply"
 • "The salesgirl was very short with him"
  synonym:
 • brusque
 • ,
 • brusk
 • ,
 • curt
 • ,
 • short(p)

11. Белязан от груба или безпрепятствена краткост

 • "Опитайте се да култивирате по-малко брутален начин"
 • "Закрит отговор"
 • "Продавачката беше много къса с него"
синоним:
 • Brusque,
 • Brusk,
 • завеса,
 • къс ( p )

adverb

1. Quickly and without warning

 • "He stopped suddenly"
  synonym:
 • abruptly
 • ,
 • suddenly
 • ,
 • short
 • ,
 • dead

1. Бързо и без предупреждение

 • "Той спря внезапно"
синоним:
 • рязко,
 • внезапно,
 • къс,
 • мъртъв

2. Without possessing something at the time it is contractually sold

 • "He made his fortune by selling short just before the crash"
  synonym:
 • short

2. Без да притежава нещо по времето, когато се продава по договор

 • "Той направи богатството си, като продаде кратко преди катастрофата"
синоним:
 • къс

3. Clean across

 • "The car's axle snapped short"
  synonym:
 • short

3. Чист от другата страна

 • "Осата на колата щракна къса"
синоним:
 • къс

4. At some point or distance before a goal is reached

 • "He fell short of our expectations"
  synonym:
 • short

4. В някакъв момент или разстояние, преди да се постигне цел

 • "Той не отговаря на нашите очаквания"
синоним:
 • къс

5. So as to interrupt

 • "She took him up short before he could continue"
  synonym:
 • short

5. Така че да се прекъсне

 • "Тя го вдигна малко, преди той да може да продължи"
синоним:
 • къс

6. At a disadvantage

 • "I was caught short"
  synonym:
 • short
 • ,
 • unawares

6. В неизгодно положение

 • "„бях хванат за кратко“"
синоним:
 • къс,
 • unawares

7. In a curt, abrupt and discourteous manner

 • "He told me curtly to get on with it"
 • "He talked short with everyone"
 • "He said shortly that he didn't like it"
  synonym:
 • curtly
 • ,
 • short
 • ,
 • shortly

7. По късен, рязък и недобросъвестен начин

 • "Той ми каза криво да се справя с това"
 • "Той разговаря с всички"
 • "Той каза скоро, че не му харесва"
синоним:
 • къдраво,
 • къс,
 • скоро

Examples of using

The life span of a butterfly is short.
Животът на пеперудата е кратък.
I am reading short stories.
Чета кратки разкази.
Rabbits have long ears and short tails.
Зайците имат дълги уши и къси опашки.