Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shop" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "магазин" на български език

EnglishBulgarian

Shop

[Магазин]
/ʃɑp/

noun

1. A mercantile establishment for the retail sale of goods or services

 • "He bought it at a shop on cape cod"
  synonym:
 • shop
 • ,
 • store

1. Търговско предприятие за продажба на дребно на стоки или услуги

 • "Той го купи в магазин на кейп код"
  синоним:
 • магазин

2. Small workplace where handcrafts or manufacturing are done

  synonym:
 • workshop
 • ,
 • shop

2. Малко работно място, където се правят занаяти или производство

  синоним:
 • работилница
 • ,
 • магазин

3. A course of instruction in a trade (as carpentry or electricity)

 • "I built a birdhouse in shop"
  synonym:
 • shop class
 • ,
 • shop

3. Курс на обучение в търговия ( като дърводелство или електричество )

 • "„построих къща за птици в магазин“"
  синоним:
 • магазин клас
 • ,
 • магазин

verb

1. Do one's shopping

 • "She goes shopping every friday"
  synonym:
 • shop

1. Пазарувайте

 • "„тя ходи да пазарува всеки петък“"
  синоним:
 • магазин

2. Do one's shopping at

 • Do business with
 • Be a customer or client of
  synonym:
 • patronize
 • ,
 • patronise
 • ,
 • shop
 • ,
 • shop at
 • ,
 • buy at
 • ,
 • frequent
 • ,
 • sponsor

2. Пазарувайте

 • Правят бизнес с
 • Да бъде клиент или клиент на
  синоним:
 • покровителствам
 • ,
 • покровителство
 • ,
 • магазин
 • ,
 • пазарувайте в
 • ,
 • купувам при
 • ,
 • често
 • ,
 • спонсор

3. Shop around

 • Not necessarily buying
 • "I don't need help, i'm just browsing"
  synonym:
 • shop
 • ,
 • browse

3. Пазарувайте наоколо

 • Не е задължително купуване
 • "„нямам нужда от помощ, просто разглеждам“"
  синоним:
 • магазин
 • ,
 • Преглед

4. Give away information about somebody

 • "He told on his classmate who had cheated on the exam"
  synonym:
 • denounce
 • ,
 • tell on
 • ,
 • betray
 • ,
 • give away
 • ,
 • rat
 • ,
 • grass
 • ,
 • shit
 • ,
 • shop
 • ,
 • snitch
 • ,
 • stag

4. Раздайте информация за някого

 • "Той каза на своя съученик, който е изневерил на изпита"
  синоним:
 • денонсиране
 • ,
 • кажи на
 • ,
 • предавам
 • ,
 • раздавам
 • ,
 • плъх
 • ,
 • трева
 • ,
 • лайна
 • ,
 • магазин
 • ,
 • доносник
 • ,
 • еленче

Examples of using

Where is the nearest shop?
Къде се намира най-близкият магазин?
Is this a duty-free shop?
Това безмитен магазин ли е?
Is this a duty-free shop?
Това дюти-фри магазин ли е?