Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shoot" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "стрелба" на български език

EnglishBulgarian

Shoot

[Застрелвам]
/ʃut/

noun

1. A new branch

  synonym:
 • shoot

1. Нов клон

  синоним:
 • стреля

2. The act of shooting at targets

 • "They hold a shoot every weekend during the summer"
  synonym:
 • shoot

2. Актът на стрелба по цели

 • "Те провеждат стрелба всеки уикенд през лятото"
  синоним:
 • стреля

verb

1. Hit with a missile from a weapon

  synonym:
 • shoot
 • ,
 • hit
 • ,
 • pip

1. Ударен с ракета от оръжие

  синоним:
 • стреля
 • ,
 • хит
 • ,
 • пипс

2. Kill by firing a missile

  synonym:
 • shoot
 • ,
 • pip

2. Убийте, като изстреляте ракета

  синоним:
 • стреля
 • ,
 • пипс

3. Fire a shot

 • "The gunman blasted away"
  synonym:
 • blast
 • ,
 • shoot

3. Стреля изстрел

 • "Пушката взриви"
  синоним:
 • взрив
 • ,
 • стреля

4. Make a film or photograph of something

 • "Take a scene"
 • "Shoot a movie"
  synonym:
 • film
 • ,
 • shoot
 • ,
 • take

4. Направете филм или снимка на нещо

 • "Вземете сцена"
 • "Застреляй филм"
  синоним:
 • филм
 • ,
 • стреля
 • ,
 • вземам

5. Send forth suddenly, intensely, swiftly

 • "Shoot a glance"
  synonym:
 • shoot

5. Изпращайте внезапно, интензивно, бързо

 • "Стреляй поглед"
  синоним:
 • стреля

6. Run or move very quickly or hastily

 • "She dashed into the yard"
  synonym:
 • dart
 • ,
 • dash
 • ,
 • scoot
 • ,
 • scud
 • ,
 • flash
 • ,
 • shoot

6. Бягайте или се движете много бързо или набързо

 • "„тя се хвърли в двора“"
  синоним:
 • Дарт
 • ,
 • тире
 • ,
 • скуба
 • ,
 • измамник
 • ,
 • светкавица
 • ,
 • стреля

7. Move quickly and violently

 • "The car tore down the street"
 • "He came charging into my office"
  synonym:
 • tear
 • ,
 • shoot
 • ,
 • shoot down
 • ,
 • charge
 • ,
 • buck

7. Движете се бързо и насилствено

 • "„колата се разкъса по улицата“"
 • "„той влезе в офиса ми“"
  синоним:
 • сълза
 • ,
 • стреля
 • ,
 • сваляй
 • ,
 • такса
 • ,
 • долар

8. Throw or propel in a specific direction or towards a specific objective

 • "Shoot craps"
 • "Shoot a golf ball"
  synonym:
 • shoot

8. Хвърляне или задвижване в конкретна посока или към конкретна цел

 • "Стреляй глупости"
 • "Стреляй топка за голф"
  синоним:
 • стреля

9. Record on photographic film

 • "I photographed the scene of the accident"
 • "She snapped a picture of the president"
  synonym:
 • photograph
 • ,
 • snap
 • ,
 • shoot

9. Запис на фотографски филм

 • "„снимах сцената на произшествието“"
 • "„тя щракна снимка на президента“"
  синоним:
 • снимка
 • ,
 • щракване
 • ,
 • стреля

10. Emit (as light, flame, or fumes) suddenly and forcefully

 • "The dragon shot fumes and flames out of its mouth"
  synonym:
 • shoot

10. Излъчвайте ( като светлина, пламък или изпарения ) внезапно и насила

 • "Драконовият изстрел изпарява и пламва от устата си"
  синоним:
 • стреля

11. Cause a sharp and sudden pain in

 • "The pain shot up her leg"
  synonym:
 • shoot

11. Причинява остра и внезапна болка в

 • "Болката вдигна крака й"
  синоним:
 • стреля

12. Force or drive (a fluid or gas) into by piercing

 • "Inject hydrogen into the balloon"
  synonym:
 • inject
 • ,
 • shoot

12. Сила или задвижване ( течност или газ ) чрез пробиване

 • "Инжектирайте водород в балона"
  синоним:
 • инжектирайте
 • ,
 • стреля

13. Variegate by interweaving weft threads of different colors

 • "Shoot cloth"
  synonym:
 • shoot

13. Variegate чрез преплитане на нишки от различни цветове

 • "Стреляй плат"
  синоним:
 • стреля

14. Throw dice, as in a crap game

  synonym:
 • shoot

14. Хвърлете зарове, както в игра с глупости

  синоним:
 • стреля

15. Spend frivolously and unwisely

 • "Fritter away one's inheritance"
  synonym:
 • fritter
 • ,
 • frivol away
 • ,
 • dissipate
 • ,
 • shoot
 • ,
 • fritter away
 • ,
 • fool
 • ,
 • fool away

15. Прекарвайте несериозно и неразумно

 • "„отчупете нечие наследство“"
  синоним:
 • фритюр
 • ,
 • frivol далеч
 • ,
 • разсейване
 • ,
 • стреля
 • ,
 • фритюр далеч
 • ,
 • глупак

16. Score

 • "Shoot a basket"
 • "Shoot a goal"
  synonym:
 • shoot

16. Резултат

 • "Стреляй кошница"
 • "Стреляй гол"
  синоним:
 • стреля

17. Utter fast and forcefully

 • "She shot back an answer"
  synonym:
 • shoot

17. Изричайте бързо и насилствено

 • "„тя отвърна отговор“"
  синоним:
 • стреля

18. Measure the altitude of by using a sextant

 • "Shoot a star"
  synonym:
 • shoot

18. Измерете височината на с помощта на секстант

 • "Стреляй звезда"
  синоним:
 • стреля

19. Produce buds, branches, or germinate

 • "The potatoes sprouted"
  synonym:
 • shoot
 • ,
 • spud
 • ,
 • germinate
 • ,
 • pullulate
 • ,
 • bourgeon
 • ,
 • burgeon forth
 • ,
 • sprout

19. Произвеждат пъпки, клони или покълват

 • "Картофите покълнаха"
  синоним:
 • стреля
 • ,
 • Spud
 • ,
 • покълнат
 • ,
 • дръпвам
 • ,
 • Бурджън
 • ,
 • бургер
 • ,
 • кълнове

20. Give an injection to

 • "We injected the glucose into the patient's vein"
  synonym:
 • inject
 • ,
 • shoot

20. Дайте инжекция на

 • "„инжектирахме глюкозата във вената на пациента“"
  синоним:
 • инжектирайте
 • ,
 • стреля

Examples of using

I'll shoot both of you.
Ще ви застрелям и двете.
I'll shoot both of you.
Ще застрелям и двама ви.
I'll shoot both of you.
Ще ви застрелям и двамата.