Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shoe" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "обувка" на български език

EnglishBulgarian

Shoe

[Обувка]
/ʃu/

noun

1. Footwear shaped to fit the foot (below the ankle) with a flexible upper of leather or plastic and a sole and heel of heavier material

  synonym:
 • shoe

1. Обувки, оформени така, че да пасват на стъпалото (под глезена) с гъвкава горна част от кожа или пластмаса и подметка и пета от по-тежък материал

  синоним:
 • обувка

2. (card games) a case from which playing cards are dealt one at a time

  synonym:
 • shoe

2. (игри с карти) калъф, от който се раздават карти за игра една по една

  синоним:
 • обувка

3. U-shaped plate nailed to underside of horse's hoof

  synonym:
 • horseshoe
 • ,
 • shoe

3. U-образна плоча, прикована към долната страна на конското копито

  синоним:
 • подкова
 • ,
 • обувка

4. A restraint provided when the brake linings are moved hydraulically against the brake drum to retard the wheel's rotation

  synonym:
 • brake shoe
 • ,
 • shoe
 • ,
 • skid

4. Ограничител, осигурен, когато спирачните накладки се движат хидравлично срещу спирачния барабан, за да забавят въртенето на колелото

  синоним:
 • спирачна челюст
 • ,
 • обувка
 • ,
 • плъзгане

verb

1. Furnish with shoes

 • "The children were well shoed"
  synonym:
 • shoe

1. Обзавеждане с обувки

 • "Децата бяха добре обути"
  синоним:
 • обувка

Examples of using

The shoe doesn't fit me. It's too small.
Обувката не ми става. Много е малка.