Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sharp" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "остър" на български език

EnglishBulgarian

Sharp

[Остър]
/ʃɑrp/

noun

1. A musical notation indicating one half step higher than the note named

  synonym:
 • sharp

1. Музикална нотация, указваща една половин стъпка по-висока от посочената нота

  синоним:
 • остър

2. A long thin sewing needle with a sharp point

  synonym:
 • sharp

2. Дълга тънка шевна игла с остър връх

  синоним:
 • остър

adjective

1. (of something seen or heard) clearly defined

 • "A sharp photographic image"
 • "The sharp crack of a twig"
 • "The crisp snap of dry leaves underfoot"
  synonym:
 • crisp
 • ,
 • sharp

1. (на нещо видяно или чуто) ясно дефинирано

 • "Остър фотографски образ"
 • "Острата пукнатина на клонка"
 • "Чистото щракване на сухи листа под краката"
  синоним:
 • хрупкав
 • ,
 • остър

2. Ending in a sharp point

  synonym:
 • acuate
 • ,
 • acute
 • ,
 • sharp
 • ,
 • needlelike

2. Завършващ с остър връх

  синоним:
 • acuate
 • ,
 • остър
 • ,
 • игловиден

3. Having or demonstrating ability to recognize or draw fine distinctions

 • "An acute observer of politics and politicians"
 • "Incisive comments"
 • "Icy knifelike reasoning"
 • "As sharp and incisive as the stroke of a fang"
 • "Penetrating insight"
 • "Frequent penetrative observations"
  synonym:
 • acute
 • ,
 • discriminating
 • ,
 • incisive
 • ,
 • keen
 • ,
 • knifelike
 • ,
 • penetrating
 • ,
 • penetrative
 • ,
 • piercing
 • ,
 • sharp

3. Притежаване или демонстриране на способност за разпознаване или разграничаване на фини елементи

 • "Остър наблюдател на политиката и политиците"
 • "„резки коментари“"
 • "„ледени ножовидни разсъждения“"
 • "Остър и остър като удар на зъб"
 • "„проникващо прозрение“"
 • "„чести проникващи наблюдения“"
  синоним:
 • остър
 • ,
 • дискриминиращ
 • ,
 • кийн
 • ,
 • ножоподобен
 • ,
 • проникващ
 • ,
 • пиърсинг

4. Marked by practical hardheaded intelligence

 • "A smart businessman"
 • "An astute tenant always reads the small print in a lease"
 • "He was too shrewd to go along with them on a road that could lead only to their overthrow"
  synonym:
 • astute
 • ,
 • sharp
 • ,
 • shrewd

4. Белязан от практичен твърдоглав интелект

 • "Умен бизнесмен"
 • "Проницателният наемател винаги чете дребния шрифт в лизинг"
 • "Той беше твърде проницателен, за да тръгне заедно с тях по път, който можеше да доведе само до тяхното сваляне"
  синоним:
 • проницателен
 • ,
 • остър

5. Harsh

 • "Sharp criticism"
 • "A sharp-worded exchange"
 • "A tart remark"
  synonym:
 • sharp
 • ,
 • sharp-worded
 • ,
 • tart

5. Суров

 • "„остра критика“"
 • "„размяна на остри думи“"
 • "Тръпчива забележка"
  синоним:
 • остър
 • ,
 • острословен
 • ,
 • тарт

6. Having or emitting a high-pitched and sharp tone or tones

 • "A shrill whistle"
 • "A shrill gaiety"
  synonym:
 • shrill
 • ,
 • sharp

6. Имащи или излъчващи висок и остър тон или тонове

 • "Пронизителна свирка"
 • "Пронизително веселие"
  синоним:
 • писклив
 • ,
 • остър

7. Extremely steep

 • "An abrupt canyon"
 • "The precipitous rapids of the upper river"
 • "The precipitous hills of chinese paintings"
 • "A sharp drop"
  synonym:
 • abrupt
 • ,
 • precipitous
 • ,
 • sharp

7. Изключително стръмен

 • "Рязък каньон"
 • "Стръмните бързеи на горното течение на реката"
 • "Стръмните хълмове на китайските картини"
 • "Рязък спад"
  синоним:
 • рязко
 • ,
 • стръмен
 • ,
 • остър

8. Keenly and painfully felt

 • As if caused by a sharp edge or point
 • "A sharp pain"
 • "Sharp winds"
  synonym:
 • sharp

8. Остро и болезнено почувствано

 • Сякаш причинено от остър ръб или връх
 • "Остра болка"
 • "Остри ветрове"
  синоним:
 • остър

9. Having or made by a thin edge or sharp point

 • Suitable for cutting or piercing
 • "A sharp knife"
 • "A pencil with a sharp point"
  synonym:
 • sharp

9. Имащи или направени от тънък ръб или остър връх

 • Подходящ за рязане или пиърсинг
 • "Остър нож"
 • "Молив с остър връх"
  синоним:
 • остър

10. (of a musical note) raised in pitch by one chromatic semitone

 • "C sharp"
  synonym:
 • sharp

10. (на музикална нота), повдигната на височина с един хроматичен полутон

 • "C диез"
  синоним:
 • остър

11. Very sudden and in great amount or degree

 • "A sharp drop in the stock market"
  synonym:
 • sharp

11. Много внезапно и в голямо количество или степен

 • "Рязък спад на фондовия пазар"
  синоним:
 • остър

12. Quick and forceful

 • "A sharp blow"
  synonym:
 • sharp

12. Бързо и силно

 • "Остър удар"
  синоним:
 • остър

adverb

1. Changing suddenly in direction and degree

 • "The road twists sharply after the light"
 • "Turn sharp left here"
 • "The visor was acutely peaked"
 • "Her shoes had acutely pointed toes"
  synonym:
 • sharply
 • ,
 • sharp
 • ,
 • acutely

1. Промяна внезапно в посока и степен

 • "Пътят се извива рязко след светлината"
 • "Остри се наляво тук"
 • "Козирката беше остро връхна"
 • "Обувките й бяха с остро заострени пръсти"
  синоним:
 • рязко
 • ,
 • остър
 • ,
 • остро

Examples of using

My knife is sharp.
Ножът ми е остър.
The kitchen knife wasn't sharp enough to cut the meat, so I used my pocket knife.
Кухненският нож не беше достатъчно остър да разреже месото, затова използвах джобното си ножче.