Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "serve" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "служи" на български език

EnglishBulgarian

Serve

[Служа]
/sərv/

noun

1. (sports) a stroke that puts the ball in play

 • "His powerful serves won the game"
  synonym:
 • serve
 • ,
 • service

1. ( спорт ) удар, който пуска топката в игра

 • "Мощният му сервис спечели играта"
  синоним:
 • сервис
 • ,
 • услуга

verb

1. Serve a purpose, role, or function

 • "The tree stump serves as a table"
 • "The female students served as a control group"
 • "This table would serve very well"
 • "His freedom served him well"
 • "The table functions as a desk"
  synonym:
 • serve
 • ,
 • function

1. Служат на цел, роля или функция

 • "„дървеят пън служи като маса“"
 • "„студентите са служили като контролна група“"
 • "„тази маса би служила много добре“"
 • "„свободата му му служи добре“"
 • "„таблицата функционира като бюро“"
  синоним:
 • сервис
 • ,
 • функция

2. Do duty or hold offices

 • Serve in a specific function
 • "He served as head of the department for three years"
 • "She served in congress for two terms"
  synonym:
 • serve

2. Изпълнявайте задължения или заемайте длъжности

 • Служи в конкретна функция
 • "„той е бил ръководител на отдела три години“"
 • "„тя служи в конгреса за два мандата“"
  синоним:
 • сервис

3. Contribute or conduce to

 • "The scandal served to increase his popularity"
  synonym:
 • serve

3. Допринасят или водят до

 • "„скандалът послужи за увеличаване на популярността му“"
  синоним:
 • сервис

4. Be used by

 • As of a utility
 • "The sewage plant served the neighboring communities"
 • "The garage served to shelter his horses"
  synonym:
 • service
 • ,
 • serve

4. Да се използва от

 • Като на помощна програма
 • "„канализацията обслужваше съседните общности“"
 • "„гаражът служи за подслон на конете му“"
  синоним:
 • услуга
 • ,
 • сервис

5. Help to some food

 • Help with food or drink
 • "I served him three times, and after that he helped himself"
  synonym:
 • serve
 • ,
 • help

5. Помощ за някаква храна

 • Помогнете с храна или напитки
 • "Служих му три пъти и след това той си помогна"
  синоним:
 • сервис
 • ,
 • помогне

6. Provide (usually but not necessarily food)

 • "We serve meals for the homeless"
 • "She dished out the soup at 8 p.m."
 • "The entertainers served up a lively show"
  synonym:
 • serve
 • ,
 • serve up
 • ,
 • dish out
 • ,
 • dish up
 • ,
 • dish

6. Осигурете ( обикновено, но не непременно храна )

 • "„ние сервираме храна за бездомните“"
 • "Тя изхвърли супата в 8 p.m."
 • "„забавниците сервираха оживено шоу“"
  синоним:
 • сервис
 • ,
 • сервирайте
 • ,
 • чиния навън
 • ,
 • чиния

7. Devote (part of) one's life or efforts to, as of countries, institutions, or ideas

 • "She served the art of music"
 • "He served the church"
 • "Serve the country"
  synonym:
 • serve

7. Посвещавайте ( част от ) нечий живот или усилия на страни, институции или идеи

 • "„тя служи на изкуството на музиката“"
 • "„той служи на църквата“"
 • "Служи на страната"
  синоним:
 • сервис

8. Promote, benefit, or be useful or beneficial to

 • "Art serves commerce"
 • "Their interests are served"
 • "The lake serves recreation"
 • "The president's wisdom has served the country well"
  synonym:
 • serve
 • ,
 • serve well

8. Насърчаване, полза или бъдете полезни или полезни за

 • "„изкуството служи за търговия“"
 • "„тяхните интереси се обслужват“"
 • "„езерото служи за отдих“"
 • "„мъдростта на президента е служила добре на страната“"
  синоним:
 • сервис
 • ,
 • сервирайте добре

9. Spend time in prison or in a labor camp

 • "He did six years for embezzlement"
  synonym:
 • serve
 • ,
 • do

9. Прекарвайте време в затвора или в трудов лагер

 • "„той направи шест години за присвояване“"
  синоним:
 • сервис
 • ,
 • правя

10. Work for or be a servant to

 • "May i serve you?"
 • "She attends the old lady in the wheelchair"
 • "Can you wait on our table, please?"
 • "Is a salesperson assisting you?"
 • "The minister served the king for many years"
  synonym:
 • serve
 • ,
 • attend to
 • ,
 • wait on
 • ,
 • attend
 • ,
 • assist

10. Работи за или да бъде слуга на

 • "Мога ли да ви служа?"
 • "„тя присъства на старата дама в инвалидната количка“"
 • "Можете ли да изчакате на нашата маса, моля?"
 • "Помага ли ви продавачът?"
 • "Министърът служи на краля в продължение на много години"
  синоним:
 • сервис
 • ,
 • присъствам на
 • ,
 • изчакайте
 • ,
 • присъства
 • ,
 • помощ

11. Deliver a warrant or summons to someone

 • "He was processed by the sheriff"
  synonym:
 • serve
 • ,
 • process
 • ,
 • swear out

11. Доставете заповед или призовка на някого

 • "Той беше обработен от шерифа"
  синоним:
 • сервис
 • ,
 • процес
 • ,
 • кълнете се

12. Be sufficient

 • Be adequate, either in quality or quantity
 • "A few words would answer"
 • "This car suits my purpose well"
 • "Will $100 do?"
 • "A 'b' grade doesn't suffice to get me into medical school"
 • "Nothing else will serve"
  synonym:
 • suffice
 • ,
 • do
 • ,
 • answer
 • ,
 • serve

12. Бъдете достатъчни

 • Бъдете адекватни, или по качество, или по количество
 • "„няколко думи биха отговорили“"
 • "„тази кола отговаря добре на целта ми“"
 • "Ще го направят ли $ 100?"
 • "„градът„ b “не е достатъчен, за да ме вкара в медицинско училище“"
 • "„нищо друго няма да служи“"
  синоним:
 • достатъчно
 • ,
 • правя
 • ,
 • отговор
 • ,
 • сервис

13. Do military service

 • "She served in vietnam"
 • "My sons never served, because they are short-sighted"
  synonym:
 • serve

13. Извършват военна служба

 • "„тя служи във виетнам“"
 • "„синовете ми никога не са служили, защото са недалновидни“"
  синоним:
 • сервис

14. Mate with

 • "Male animals serve the females for breeding purposes"
  synonym:
 • serve
 • ,
 • service

14. Половинка с

 • "Мъжките животни обслужват женските за разплодни цели"
  синоним:
 • сервис
 • ,
 • услуга

15. Put the ball into play

 • "It was agassi's turn to serve"
  synonym:
 • serve

15. Пуснете топката в игра

 • "„беше ред на агаси да служи“"
  синоним:
 • сервис

Examples of using

We would like to eat. Could you serve us expressly? We need to be on our way before half past one.
Бихме искали да ядем. Можете ли да ни обслужите бързо? Трябва да сме тръгнали до един и половина.
No man can serve two masters.
Никой човек не може да има двама господари.
Now it's your serve.
Сега сервисът е твой.