Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "segment" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "сегмент" на български език

EnglishBulgarian

Segment

[Сегмент]
/sɛgmənt/

noun

1. One of several parts or pieces that fit with others to constitute a whole object

 • "A section of a fishing rod"
 • "Metal sections were used below ground"
 • "Finished the final segment of the road"
  synonym:
 • section
 • ,
 • segment

1. Една от няколко части или части, които се вписват с други, за да представляват цял обект

 • "Секция от въдица"
 • "Металните секции бяха използвани под земята"
 • "Завърши крайния сегмент на пътя"
  синоним:
 • раздел
 • ,
 • сегмент

2. One of the parts into which something naturally divides

 • "A segment of an orange"
  synonym:
 • segment

2. Една от частите, на която нещо естествено се разделя

 • "Сегмент от портокал"
  синоним:
 • сегмент

verb

1. Divide into segments

 • "Segment an orange"
 • "Segment a compound word"
  synonym:
 • segment
 • ,
 • section

1. Разделете на сегменти

 • "Сегмент портокал"
 • "Сегмент сложна дума"
  синоним:
 • сегмент
 • ,
 • раздел

2. Divide or split up

 • "The cells segmented"
  synonym:
 • segment

2. Разделете или разделете

 • "„клетките сегментирани“"
  синоним:
 • сегмент