Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "secret" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "тайна" на български език

EnglishBulgarian

Secret

[Тайна]
/sikrət/

noun

1. Something that should remain hidden from others (especially information that is not to be passed on)

 • "The combination to the safe was a secret"
 • "He tried to keep his drinking a secret"
  synonym:
 • secret

1. Нещо, което трябва да остане скрито от други (, особено информация, която не трябва да се предава на )

 • "Комбинацията до сейфа беше тайна"
 • "Той се опита да запази пиенето си в тайна"
  синоним:
 • тайна

2. Information known only to a special group

 • "The secret of cajun cooking"
  synonym:
 • secret
 • ,
 • arcanum

2. Информация, известна само на специална група

 • "Тайната на готвенето на каджун"
  синоним:
 • тайна
 • ,
 • Аркан

3. Something that baffles understanding and cannot be explained

 • "How it got out is a mystery"
 • "It remains one of nature's secrets"
  synonym:
 • mystery
 • ,
 • enigma
 • ,
 • secret
 • ,
 • closed book

3. Нещо, което смущава разбирането и не може да се обясни

 • "Как се измъкна е загадка"
 • "„остава една от тайните на природата“"
  синоним:
 • мистерия
 • ,
 • Енигма
 • ,
 • тайна
 • ,
 • затворена книга

adjective

1. Not open or public

 • Kept private or not revealed
 • "A secret formula"
 • "Secret ingredients"
 • "Secret talks"
  synonym:
 • secret

1. Не е отворен или публичен

 • Държани частни или не разкрити
 • "Тайна формула"
 • "Тайни съставки"
 • "Тайни разговори"
  синоним:
 • тайна

2. Conducted with or marked by hidden aims or methods

 • "Clandestine intelligence operations"
 • "Cloak-and-dagger activities behind enemy lines"
 • "Hole-and-corner intrigue"
 • "Secret missions"
 • "A secret agent"
 • "Secret sales of arms"
 • "Surreptitious mobilization of troops"
 • "An undercover investigation"
 • "Underground resistance"
  synonym:
 • clandestine
 • ,
 • cloak-and-dagger
 • ,
 • hole-and-corner(a)
 • ,
 • hugger-mugger
 • ,
 • hush-hush
 • ,
 • secret
 • ,
 • surreptitious
 • ,
 • undercover
 • ,
 • underground

2. Провеждани със или маркирани със скрити цели или методи

 • "Нелегални разузнавателни операции"
 • "Дейности за затваряне и кама зад вражески линии"
 • "Интрига за дупки и ъгли"
 • "Тайни мисии"
 • "Таен агент"
 • "Тайна продажба на оръжие"
 • "Скрита мобилизация на войски"
 • "Разследване под прикритие"
 • "Подземна съпротива"
  синоним:
 • нелегален
 • ,
 • наметало и кама
 • ,
 • отвор и ъгъл ( a )
 • ,
 • hugger-Mugger
 • ,
 • hush-Hush
 • ,
 • тайна
 • ,
 • скрит
 • ,
 • под прикритие
 • ,
 • под земята

3. Not openly made known

 • "A secret marriage"
 • "A secret bride"
  synonym:
 • unavowed
 • ,
 • secret

3. Не открито оповестени

 • "Таен брак"
 • "Тайна булка"
  синоним:
 • недоказани
 • ,
 • тайна

4. Communicated covertly

 • "Their secret signal was a wink"
 • "Secret messages"
  synonym:
 • secret

4. Общува тайно

 • "Техният секретен сигнал беше намигване"
 • "Тайни съобщения"
  синоним:
 • тайна

5. Not expressed

 • "Secret (or private) thoughts"
  synonym:
 • secret
 • ,
 • private

5. Не е изразено

 • "Тайна ( или частна ) мисли"
  синоним:
 • тайна
 • ,
 • частен

6. Designed to elude detection

 • "A hidden room or place of concealment such as a priest hole"
 • "A secret passage"
 • "The secret compartment in the desk"
  synonym:
 • hidden
 • ,
 • secret

6. Проектиран да избягва откриването

 • "Скрита стая или място за укриване, като дупка на свещеник"
 • "Таен пасаж"
 • "Тайното отделение в бюрото"
  синоним:
 • скрит
 • ,
 • тайна

7. Hidden from general view or use

 • "A privy place to rest and think"
 • "A secluded romantic spot"
 • "A secret garden"
  synonym:
 • privy
 • ,
 • secluded
 • ,
 • secret

7. Скрити от общ изглед или употреба

 • "Лично място за почивка и мислене"
 • "Уединено романтично място"
 • "Тайна градина"
  синоним:
 • privy
 • ,
 • усамотен
 • ,
 • тайна

8. (of information) given in confidence or in secret

 • "This arrangement must be kept confidential"
 • "Their secret communications"
  synonym:
 • confidential
 • ,
 • secret

8. ( информация ), дадена поверително или тайно

 • "„това споразумение трябва да се пази поверително“"
 • "Техните тайни комуникации"
  синоним:
 • поверителен
 • ,
 • тайна

9. Indulging only covertly

 • "A secret alcoholic"
  synonym:
 • secret

9. Отдаване само скрито

 • "Таен алкохолик"
  синоним:
 • тайна

10. Having an import not apparent to the senses nor obvious to the intelligence

 • Beyond ordinary understanding
 • "Mysterious symbols"
 • "The mystical style of blake"
 • "Occult lore"
 • "The secret learning of the ancients"
  synonym:
 • mysterious
 • ,
 • mystic
 • ,
 • mystical
 • ,
 • occult
 • ,
 • secret
 • ,
 • orphic

10. Да има внос, който не е очевиден за сетивата, нито очевиден за интелигентността

 • Отвъд обикновеното разбиране
 • "Мистериозни символи"
 • "Мистичният стил на блейк"
 • "Окултна ера"
 • "Тайното учене на древните"
  синоним:
 • мистериозен
 • ,
 • мистик
 • ,
 • мистичен
 • ,
 • окултен
 • ,
 • тайна
 • ,
 • орфичен

11. The next to highest level of official classification for documents

  synonym:
 • secret

11. Следващото до най-високото ниво на официална класификация на документите

  синоним:
 • тайна

Examples of using

Tom never could hide a secret from Mary.
Том никога нищо не успяваше да запази в тайна от Мери.
His identity must be kept secret.
Самоличността му трябва да бъде запазена в тайна.
Please keep this secret.
Моля те, запази тази тайна.