Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Sec на български език

EnglishBulgarian

Sec

/sɛk/

noun

1. 1/60 of a minute

 • The basic unit of time adopted under the systeme international d'unites
  synonym:
 • second
 • ,
 • sec
 • ,
 • s

1. 1/60 от минута

 • Основната единица време, приета съгласно systeme international d'unites
  синоним:
 • втори
 • ,
 • сек
 • ,
 • с

2. Ratio of the hypotenuse to the adjacent side of a right-angled triangle

  synonym:
 • secant
 • ,
 • sec

2. Съотношение на хипотенузата към съседната страна на правоъгълен триъгълник

  синоним:
 • secant
 • ,
 • сек

3. An independent federal agency that oversees the exchange of securities to protect investors

  synonym:
 • Securities and Exchange Commission
 • ,
 • SEC

3. Независима федерална агенция, която контролира обмена на ценни книжа, за да защити инвеститорите

  синоним:
 • Комисия по ценни книжа и борси
 • ,
 • SEC

adjective

1. (of champagne) moderately dry

  synonym:
 • sec
 • ,
 • unsweet

1. ( шампанско ) умерено сухо

  синоним:
 • сек
 • ,
 • несладък