Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scholastic" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "шоластичен" на български език

EnglishBulgarian

Scholastic

[Scholastic]
/skəlæstɪk/

noun

1. A person who pays more attention to formal rules and book learning than they merit

  synonym:
 • pedant
 • ,
 • bookworm
 • ,
 • scholastic

1. Човек, който обръща повече внимание на формалните правила и обучението на книги, отколкото заслужава

  синоним:
 • педант
 • ,
 • букмейкър
 • ,
 • схоластичен

2. A scholastic philosopher or theologian

  synonym:
 • Scholastic

2. Схоластичен философ или богослов

  синоним:
 • Scholastic

adjective

1. Of or relating to schools

 • "Scholastic year"
  synonym:
 • scholastic

1. На или свързани с училища

 • "Схоластична година"
  синоним:
 • схоластичен

2. Of or relating to the philosophical doctrine of scholasticism

 • "Scholastic philosophy"
  synonym:
 • scholastic

2. На или свързани с философската доктрина на схоластиката

 • "Схоластична философия"
  синоним:
 • схоластичен