Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scheme" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "схема" на български език

EnglishBulgarian

Scheme

[Схема]
/skim/

noun

1. An elaborate and systematic plan of action

  synonym:
 • scheme
 • ,
 • strategy

1. Сложен и систематичен план за действие

  синоним:
 • схема
 • ,
 • стратегия

2. A statement that evades the question by cleverness or trickery

  synonym:
 • dodge
 • ,
 • dodging
 • ,
 • scheme

2. Твърдение, което избягва въпроса чрез хитрост или измама

  синоним:
 • додж
 • ,
 • избягване
 • ,
 • схема

3. A group of independent but interrelated elements comprising a unified whole

 • "A vast system of production and distribution and consumption keep the country going"
  synonym:
 • system
 • ,
 • scheme

3. Група от независими, но взаимосвързани елементи, включваща единно цяло

 • "Обширна система на производство и дистрибуция и потребление поддържат страната"
  синоним:
 • система
 • ,
 • схема

4. An internal representation of the world

 • An organization of concepts and actions that can be revised by new information about the world
  synonym:
 • schema
 • ,
 • scheme

4. Вътрешно представяне на света

 • Организация от концепции и действия, които могат да бъдат преразгледани от нова информация за света
  синоним:
 • схема

5. A schematic or preliminary plan

  synonym:
 • outline
 • ,
 • schema
 • ,
 • scheme

5. Схематичен или предварителен план

  синоним:
 • очертание
 • ,
 • схема

verb

1. Form intrigues (for) in an underhand manner

  synonym:
 • scheme
 • ,
 • intrigue
 • ,
 • connive

1. Формирайте интриги (за) по подъл начин

  синоним:
 • схема
 • ,
 • интрига
 • ,
 • конивен

2. Devise a system or form a scheme for

  synonym:
 • scheme

2. Създайте система или формирайте схема за

  синоним:
 • схема