Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scene" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "сцена" на български език

EnglishBulgarian

Scene

[Сцена]
/sin/

noun

1. The place where some action occurs

 • "The police returned to the scene of the crime"
  synonym:
 • scene

1. Мястото, където се случва някакво действие

 • "Полицията се върна на мястото на престъплението"
  синоним:
 • сцена

2. An incident (real or imaginary)

 • "Their parting was a sad scene"
  synonym:
 • scene

2. Инцидент (реален или въображаем)

 • "Раздялата им беше тъжна сцена"
  синоним:
 • сцена

3. The visual percept of a region

 • "The most desirable feature of the park are the beautiful views"
  synonym:
 • view
 • ,
 • aspect
 • ,
 • prospect
 • ,
 • scene
 • ,
 • vista
 • ,
 • panorama

3. Визуалното възприятие на даден регион

 • "Най-желаната особеност на парка са красивите гледки"
  синоним:
 • изглед
 • ,
 • аспект
 • ,
 • перспектива
 • ,
 • сцена
 • ,
 • vista
 • ,
 • панорама

4. A consecutive series of pictures that constitutes a unit of action in a film

  synonym:
 • scene
 • ,
 • shot

4. Последователна поредица от снимки, която представлява единица за действие във филм

  синоним:
 • сцена
 • ,
 • изстрел

5. A situation treated as an observable object

 • "The political picture is favorable"
 • "The religious scene in england has changed in the last century"
  synonym:
 • picture
 • ,
 • scene

5. Ситуация, третирана като наблюдаем обект

 • "Политическата картина е благоприятна"
 • "Религиозната сцена в англия се промени през миналия век"
  синоним:
 • картина
 • ,
 • сцена

6. A subdivision of an act of a play

 • "The first act has three scenes"
  synonym:
 • scene

6. Подразделение на действие на пиеса

 • "Първото действие има три сцени"
  синоним:
 • сцена

7. A display of bad temper

 • "He had a fit"
 • "She threw a tantrum"
 • "He made a scene"
  synonym:
 • fit
 • ,
 • tantrum
 • ,
 • scene
 • ,
 • conniption

7. Проява на лош нрав

 • "Той имаше пристъп"
 • "Тя избухна в гняв"
 • "Той направи сцена"
  синоним:
 • подходящ
 • ,
 • истерика
 • ,
 • сцена
 • ,
 • съучастие

8. Graphic art consisting of the graphic or photographic representation of a visual percept

 • "He painted scenes from everyday life"
 • "Figure 2 shows photographic and schematic views of the equipment"
  synonym:
 • scene
 • ,
 • view

8. Графично изкуство, състоящо се от графично или фотографско представяне на визуално възприятие

 • "Той рисува сцени от ежедневието"
 • "Фигура 2 показва фотографски и схематични изгледи на оборудването"
  синоним:
 • сцена
 • ,
 • изглед

9. The context and environment in which something is set

 • "The perfect setting for a ghost story"
  synonym:
 • setting
 • ,
 • scene

9. Контекстът и средата, в която се задава нещо

 • "Перфектната обстановка за история за призраци"
  синоним:
 • настройка
 • ,
 • сцена

10. The painted structures of a stage set that are intended to suggest a particular locale

 • "They worked all night painting the scenery"
  synonym:
 • scenery
 • ,
 • scene

10. Боядисаните структури на сценичен декор, които са предназначени да предложат определено място

 • "Работиха цяла нощ, рисувайки пейзажа"
  синоним:
 • пейзажи
 • ,
 • сцена

Examples of using

He was watching the scene with breathless interest.
Той гледаше сцената с притаен дъх.