Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scattering" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "разсейване" на български език

EnglishBulgarian

Scattering

[Разпръскване]
/skætərɪŋ/

noun

1. A small number (of something) dispersed haphazardly

 • "The first scatterings of green"
 • "A sprinkling of grey at his temples"
  synonym:
 • scattering
 • ,
 • sprinkling

1. Малко число ( на нещо ) се разпръсна случайно

 • "Първите разпръсквания на зелено"
 • "Пръскане на сиво в слепоочията му"
  синоним:
 • разсейване
 • ,
 • поръсване

2. The physical process in which particles are deflected haphazardly as a result of collisions

  synonym:
 • scattering

2. Физическият процес, при който частиците се отклоняват случайно в резултат на сблъсъци

  синоним:
 • разсейване

3. A light shower that falls in some locations and not others nearby

  synonym:
 • scattering
 • ,
 • sprinkle
 • ,
 • sprinkling

3. Лек душ, който пада на някои места, а не други наблизо

  синоним:
 • разсейване
 • ,
 • поръсете
 • ,
 • поръсване

4. Spreading widely or driving off

  synonym:
 • dispersion
 • ,
 • scattering

4. Разпространение широко или шофиране

  синоним:
 • дисперсия
 • ,
 • разсейване

5. The act of scattering

  synonym:
 • scatter
 • ,
 • scattering
 • ,
 • strewing

5. Актът на разсейване

  синоним:
 • разпръсна
 • ,
 • разсейване
 • ,
 • затъване