Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scattered" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "разпръснат" на български език

EnglishBulgarian

Scattered

[Разпръснат]
/skætərd/

adjective

1. Occurring or distributed over widely spaced and irregular intervals in time or space

 • "Scattered showers"
 • "Scattered villages"
  synonym:
 • scattered

1. Срещащи се или разпределени през широко разположени и неправилни интервали във времето или пространството

 • "Разпръснати душове"
 • "Разпръснати села"
  синоним:
 • разпръснати

2. Lacking orderly continuity

 • "A confused set of instructions"
 • "A confused dream about the end of the world"
 • "Disconnected fragments of a story"
 • "Scattered thoughts"
  synonym:
 • confused
 • ,
 • disconnected
 • ,
 • disjointed
 • ,
 • disordered
 • ,
 • garbled
 • ,
 • illogical
 • ,
 • scattered
 • ,
 • unconnected

2. Липсваща подредена приемственост

 • "Объркан набор от инструкции"
 • "Объркан сън за края на света"
 • "Прекъснати фрагменти от история"
 • "Разпръснати мисли"
  синоним:
 • объркан
 • ,
 • прекъснат
 • ,
 • разединен
 • ,
 • неуредично
 • ,
 • сгушен
 • ,
 • нелогичен
 • ,
 • разпръснати
 • ,
 • несвързан