Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sardine" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "сардина" на български език

EnglishBulgarian

Sardine

[Сардина]
/sɑrdin/

noun

1. Small fatty fish usually canned

  synonym:
 • sardine
 • ,
 • pilchard

1. Малките мастни риби обикновено се консервират

  синоним:
 • сардина
 • ,
 • сърдина

2. Any of various small edible herring or related food fishes frequently canned

  synonym:
 • sardine

2. Всяка от различни малки ядливи херинга или сродни хранителни риби често се консервира

  синоним:
 • сардина

3. A deep orange-red variety of chalcedony

  synonym:
 • sard
 • ,
 • sardine
 • ,
 • sardius

3. Наситено оранжево-червен сорт халцедон

  синоним:
 • сард
 • ,
 • сардина
 • ,
 • сардий

4. Small fishes found in great schools along coasts of europe

 • Smaller and rounder than herring
  synonym:
 • pilchard
 • ,
 • sardine
 • ,
 • Sardina pilchardus

4. Малки риби се срещат в големи стада по бреговете на европа

 • По-малка и по-кръгла от херингата
  синоним:
 • сърдина
 • ,
 • сардина
 • ,
 • Сардина пилчард