Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Salt на български език

EnglishBulgarian

Salt

/sɔlt/

noun

1. A compound formed by replacing hydrogen in an acid by a metal (or a radical that acts like a metal)

  synonym:
 • salt

1. Съединение, образувано чрез заместване на водород в киселина с метал ( или радикал, който действа като метал )

  синоним:
 • сол

2. White crystalline form of especially sodium chloride used to season and preserve food

  synonym:
 • salt
 • ,
 • table salt
 • ,
 • common salt

2. Бяла кристална форма на особено натриев хлорид, използван за подправяне и запазване на храната

  синоним:
 • сол
 • ,
 • трапезна сол
 • ,
 • обикновена сол

3. Negotiations between the united states and the union of soviet socialist republics opened in 1969 in helsinki designed to limit both countries' stock of nuclear weapons

  synonym:
 • Strategic Arms Limitation Talks
 • ,
 • SALT

3. Преговорите между съединените щати и съюза на съветските социалистически републики започнаха през 1969 г. в хелзинки, предназначени да ограничат запасите от ядрени оръжия на двете страни

  синоним:
 • Стратегически преговори за ограничаване на оръжията
 • ,
 • SALT

4. The taste experience when common salt is taken into the mouth

  synonym:
 • salt
 • ,
 • saltiness
 • ,
 • salinity

4. Вкусовото изживяване, когато обикновената сол се приема в устата

  синоним:
 • сол
 • ,
 • соленост
 • ,
 • соленост

verb

1. Add salt to

  synonym:
 • salt

1. Добавете сол към

  синоним:
 • сол

2. Sprinkle as if with salt

 • "The rebels had salted the fields with mines and traps"
  synonym:
 • salt

2. Поръсете като със сол

 • "Бунтовниците бяха осолили нивите с мини и капани"
  синоним:
 • сол

3. Add zest or liveliness to

 • "She salts her lectures with jokes"
  synonym:
 • salt

3. Добавете жар или оживеност към

 • "„тя соли лекциите си с шеги“"
  синоним:
 • сол

4. Preserve with salt

 • "People used to salt meats on ships"
  synonym:
 • salt

4. Съхранявайте със сол

 • "Хората, използвани за солене на меса на кораби"
  синоним:
 • сол

adjective

1. (of speech) painful or bitter

 • "Salt scorn"- shakespeare
 • "A salt apology"
  synonym:
 • salt

1. ( на речта ) болезнено или горчиво

 • "Солено презрение" - шекспир
 • "Солено извинение"
  синоним:
 • сол

Examples of using

Pass the salt, please.
Подай ми солта, моля.
There's no more salt.
Няма повече сол.
There's no more salt.
Солта свърши.