Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ruth" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "истина" на български език

EnglishBulgarian

Ruth

[Рут]
/ruθ/

noun

1. United states professional baseball player famous for hitting home runs (1895-1948)

  synonym:
 • Ruth
 • ,
 • Babe Ruth
 • ,
 • George Herman Ruth
 • ,
 • Sultan of Swat

1. Професионален бейзболен играч на съединените щати, известен с хоумрънове (1895-1948)

  синоним:
 • Рут
 • ,
 • Бейб Рут
 • ,
 • Джордж Херман Рут
 • ,
 • Султан на Суат

2. The great-grandmother of king david whose story is told in the book of ruth in the old testament

  synonym:
 • Ruth

2. Прабабата на цар давид, чиято история е разказана в книгата на рут в стария завет

  синоним:
 • Рут

3. A feeling of sympathy and sorrow for the misfortunes of others

 • "The blind are too often objects of pity"
  synonym:
 • commiseration
 • ,
 • pity
 • ,
 • ruth
 • ,
 • pathos

3. Чувство на съчувствие и скръб за нещастията на другите

 • "Слепите твърде често са обект на съжаление"
  синоним:
 • съчувствие
 • ,
 • жалко
 • ,
 • рут
 • ,
 • патос

4. A book of the old testament that tells the story of ruth who was not an israelite but who married an israelite and who stayed with her mother-in-law naomi after her husband died

  synonym:
 • Ruth
 • ,
 • Book of Ruth

4. Книга от стария завет, която разказва историята на рут, която не е била израилтянка, но се е омъжила за израилтянин и е останала при свекърва си наоми след смъртта на съпруга си

  синоним:
 • Рут
 • ,
 • Книга на Рут