Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rustic" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "рустик" на български език

EnglishBulgarian

Rustic

[Рустикален]
/rəstɪk/

noun

1. An unsophisticated country person

  synonym:
 • rustic

1. Неподправен човек на страната

  синоним:
 • селски

adjective

1. Characteristic of rural life

 • "Countrified clothes"
 • "Rustic awkwardness"
  synonym:
 • countrified
 • ,
 • countryfied
 • ,
 • rustic

1. Характерен за селския живот

 • "Ограничени дрехи"
 • "Селски неудобство"
  синоним:
 • счетрен
 • ,
 • в страната
 • ,
 • селски

2. Awkwardly simple and provincial

 • "Bumpkinly country boys"
 • "Rustic farmers"
 • "A hick town"
 • "The nightlife of montmartre awed the unsophisticated tourists"
  synonym:
 • bumpkinly
 • ,
 • hick
 • ,
 • rustic
 • ,
 • unsophisticated

2. Неудобно проста и провинциална

 • "Бучки селски момчета"
 • "Селски фермери"
 • "Хик град"
 • "Нощният живот на монмартър събуди несложните туристи"
  синоним:
 • bumpkinly
 • ,
 • Хик
 • ,
 • селски
 • ,
 • невзрачен

3. Characteristic of the fields or country

 • "Agrestic simplicity"
 • "Rustic stone walls"
  synonym:
 • agrestic
 • ,
 • rustic

3. Характерни за полетата или страната

 • "Агрестична простота"
 • "Селски каменни стени"
  синоним:
 • агрестичен
 • ,
 • селски