Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Runner на български език

EnglishBulgarian

Runner

/rənər/

noun

1. Someone who imports or exports without paying duties

  synonym:
 • smuggler
 • ,
 • runner
 • ,
 • contrabandist
 • ,
 • moon curser
 • ,
 • moon-curser

1. Някой, който внася или изнася без да плаща мита

  синоним:
 • контрабандист
 • ,
 • бегач
 • ,
 • контрабандист
 • ,
 • лунен курсор
 • ,
 • лунна курсив

2. Someone who travels on foot by running

  synonym:
 • runner

2. Някой, който пътува пеша, като бяга

  синоним:
 • бегач

3. A person who is employed to deliver messages or documents

 • "He sent a runner over with the contract"
  synonym:
 • runner

3. Лице, което е наето да доставя съобщения или документи

 • "Той изпрати бегач с договора"
  синоним:
 • бегач

4. A baseball player on the team at bat who is on base (or attempting to reach a base)

  synonym:
 • base runner
 • ,
 • runner

4. Бейзболен играч в отбора при бухалка, който е на база ( или се опитва да достигне база )

  синоним:
 • основен бегач
 • ,
 • бегач

5. A horizontal branch from the base of plant that produces new plants from buds at its tips

  synonym:
 • stolon
 • ,
 • runner
 • ,
 • offset

5. Хоризонтален клон от основата на растението, който произвежда нови растения от пъпки по върховете му

  синоним:
 • Столон
 • ,
 • бегач
 • ,
 • компенсиране

6. A trained athlete who competes in foot races

  synonym:
 • runner

6. Обучен спортист, който се състезава в състезания по крака

  синоним:
 • бегач

7. (football) the player who is carrying (and trying to advance) the ball on an offensive play

  synonym:
 • ball carrier
 • ,
 • runner

7. ( футбол ) играчът, който носи ( и се опитва да напредне ) топката в обидна игра

  синоним:
 • носач на топка
 • ,
 • бегач

8. A long narrow carpet

  synonym:
 • runner

8. Дълъг тесен килим

  синоним:
 • бегач

9. Device consisting of the parts on which something can slide along

  synonym:
 • runner

9. Устройство, състоящо се от частите, върху които може да се плъзне нещо

  синоним:
 • бегач

10. Fish of western atlantic: cape cod to brazil

  synonym:
 • runner
 • ,
 • blue runner
 • ,
 • Caranx crysos

10. Риба от западната част на атлантическия океан: кейп код до бразилия

  синоним:
 • бегач
 • ,
 • син бегач
 • ,
 • Caranx crysos