Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ruinous" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "разрушителен" на български език

EnglishBulgarian

Ruinous

[Разрушителен]
/ruənəs/

adjective

1. Extremely harmful

 • Bringing physical or financial ruin
 • "A catastrophic depression"
 • "Catastrophic illness"
 • "A ruinous course of action"
  synonym:
 • catastrophic
 • ,
 • ruinous

1. Изключително вредно

 • Донасяне на физически или финансов крах
 • "Катастрофална депресия"
 • "„катастрофална болест“"
 • "Разрушителен начин на действие"
  синоним:
 • катастрофално
 • ,
 • разрушително

2. Causing injury or blight

 • Especially affecting with sudden violence or plague or ruin
 • "The blasting effects of the intense cold on the budding fruit"
 • "The blasting force of the wind blowing sharp needles of sleet in our faces"
 • "A ruinous war"
  synonym:
 • blasting
 • ,
 • ruinous

2. Причиняване на нараняване или мана

 • Особено засягащи с внезапно насилие или чума или разруха
 • "Взривяващите ефекти на силния студ върху напъпилите плодове"
 • "Взривната сила на вятъра, който духа остри игли от суграшица в лицата ни"
 • "Разрушителна война"
  синоним:
 • взривяване
 • ,
 • разрушително