Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ruin" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "ruin" на български език

EnglishBulgarian

Ruin

[Разрушавам]
/ruən/

noun

1. An irrecoverable state of devastation and destruction

 • "You have brought ruin on this entire family"
  synonym:
 • ruin
 • ,
 • ruination

1. Невъзстановимо състояние на опустошение и унищожаване

 • "Ти донесе разруха на цялото това семейство"
  синоним:
 • разруха
 • ,
 • разрушаване

2. A ruined building

 • "They explored several roman ruins"
  synonym:
 • ruin

2. Разрушена сграда

 • "Те изследваха няколко римски руини"
  синоним:
 • разруха

3. The process of becoming dilapidated

  synonym:
 • dilapidation
 • ,
 • ruin

3. Процесът на разрушаване

  синоним:
 • разрушаване
 • ,
 • разруха

4. An event that results in destruction

  synonym:
 • ruin
 • ,
 • ruination

4. Събитие, което води до унищожаване

  синоним:
 • разруха
 • ,
 • разрушаване

5. Failure that results in a loss of position or reputation

  synonym:
 • downfall
 • ,
 • ruin
 • ,
 • ruination

5. Провал, който води до загуба на позиция или репутация

  синоним:
 • падане
 • ,
 • разруха
 • ,
 • разрушаване

6. Destruction achieved by causing something to be wrecked or ruined

  synonym:
 • laying waste
 • ,
 • ruin
 • ,
 • ruining
 • ,
 • ruination
 • ,
 • wrecking

6. Унищожение, постигнато чрез причиняване на нещо разрушено или съсипано

  синоним:
 • отпадъци от снасяне
 • ,
 • разруха
 • ,
 • съсипвайки
 • ,
 • разрушаване

verb

1. Destroy completely

 • Damage irreparably
 • "You have ruined my car by pouring sugar in the tank!"
 • "The tears ruined her make-up"
  synonym:
 • destroy
 • ,
 • ruin

1. Унищожи напълно

 • Щети непоправимо
 • "Ти ми съсипа колата, като нали захар в резервоара!"
 • "„сълзите съсипаха грима й“"
  синоним:
 • унищожи
 • ,
 • разруха

2. Destroy or cause to fail

 • "This behavior will ruin your chances of winning the election"
  synonym:
 • ruin

2. Унищожи или причини да се провали

 • "„това поведение ще съсипе шансовете ви за спечелване на изборите“"
  синоним:
 • разруха

3. Reduce to bankruptcy

 • "My daughter's fancy wedding is going to break me!"
 • "The slump in the financial markets smashed him"
  synonym:
 • bankrupt
 • ,
 • ruin
 • ,
 • break
 • ,
 • smash

3. Намаляване до фалит

 • "Фантастичната сватба на дъщеря ми ще ме счупи!"
 • "„спадът на финансовите пазари го разби“"
  синоним:
 • фалира
 • ,
 • разруха
 • ,
 • почивка
 • ,
 • разбивам

4. Reduce to ruins

 • "The country lay ruined after the war"
  synonym:
 • ruin

4. Намаляване до руини

 • "Страната лежеше съсипана след войната"
  синоним:
 • разруха

5. Deprive of virginity

 • "This dirty old man deflowered several young girls in the village"
  synonym:
 • deflower
 • ,
 • ruin

5. Лишава се от девственост

 • "Този мръсен старец обезвреди няколко млади момичета в селото"
  синоним:
 • дефлор
 • ,
 • разруха

6. Fall into ruin

  synonym:
 • ruin

6. Изпада в разруха

  синоним:
 • разруха

Examples of using

Drugs can ruin your life.
Наркотиците могат да ти съсипят живота.
A fussy referee can ruin a bout.
Дребнавият съдия развали реда.