Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rubber" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "каучук" на български език

EnglishBulgarian

Rubber

[Гума]
/rəbər/

noun

1. An elastic material obtained from the latex sap of trees (especially trees of the genera hevea and ficus) that can be vulcanized and finished into a variety of products

  synonym:
 • rubber
 • ,
 • natural rubber
 • ,
 • India rubber
 • ,
 • gum elastic
 • ,
 • caoutchouc

1. Еластичен материал, получен от латексовия сок на дървета (особено дървета от родовете hevea и ficus), който може да бъде вулканизиран и завършен в различни продукти

  синоним:
 • каучук
 • ,
 • естествен каучук
 • ,
 • Индия каучук
 • ,
 • дъвка еластична

2. Any of various synthetic elastic materials whose properties resemble natural rubber

  synonym:
 • rubber
 • ,
 • synthetic rubber

2. Всеки от различни синтетични еластични материали, чиито свойства наподобяват естествен каучук

  синоним:
 • каучук
 • ,
 • синтетичен каучук

3. An eraser made of rubber (or of a synthetic material with properties similar to rubber)

 • Commonly mounted at one end of a pencil
  synonym:
 • rubber eraser
 • ,
 • rubber
 • ,
 • pencil eraser

3. Гума, изработена от каучук (или от синтетичен материал със свойства, подобни на каучук)

 • Обикновено се монтира в единия край на молив
  синоним:
 • гумена гума
 • ,
 • каучук
 • ,
 • гумичка за моливи

4. Contraceptive device consisting of a sheath of thin rubber or latex that is worn over the penis during intercourse

  synonym:
 • condom
 • ,
 • rubber
 • ,
 • safety
 • ,
 • safe
 • ,
 • prophylactic

4. Контрацептивно устройство, състоящо се от обвивка от тънка гума или латекс, която се носи върху пениса по време на полов акт

  синоним:
 • презерватив
 • ,
 • каучук
 • ,
 • безопасност
 • ,
 • безопасно
 • ,
 • профилактично

5. A waterproof overshoe that protects shoes from water or snow

  synonym:
 • arctic
 • ,
 • galosh
 • ,
 • golosh
 • ,
 • rubber
 • ,
 • gumshoe

5. Водоустойчива гащеризон, който предпазва обувките от вода или сняг

  синоним:
 • арктика
 • ,
 • галош
 • ,
 • голош
 • ,
 • каучук
 • ,
 • дъвка

verb

1. Coat or impregnate with rubber

 • "Rubberize fabric for rain coats"
  synonym:
 • rubberize
 • ,
 • rubberise
 • ,
 • rubber

1. Намажете или импрегнирайте с гума

 • "Гумирай плат за дъждобрани"
  синоним:
 • гумирам
 • ,
 • каучук

adjective

1. Returned for lack of funds

 • "A rubber check"
 • "A no-good check"
  synonym:
 • rubber
 • ,
 • no-good

1. Върнат поради липса на средства

 • "Гумена проверка"
 • "Недобра проверка"
  синоним:
 • каучук
 • ,
 • не-добре