Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "route" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "маршрут" на български език

EnglishBulgarian

Route

[Маршрут]
/rut/

noun

1. An established line of travel or access

  synonym:
 • path
 • ,
 • route
 • ,
 • itinerary

1. Установена линия на пътуване или достъп

  синоним:
 • път
 • ,
 • маршрут

2. An open way (generally public) for travel or transportation

  synonym:
 • road
 • ,
 • route

2. Отворен път ( обикновено обществен ) за пътуване или транспорт

  синоним:
 • път
 • ,
 • маршрут

verb

1. Send documents or materials to appropriate destinations

  synonym:
 • route

1. Изпращайте документи или материали до подходящи дестинации

  синоним:
 • маршрут

2. Send via a specific route

  synonym:
 • route

2. Изпраща се по определен маршрут

  синоним:
 • маршрут

3. Divert in a specified direction

 • "Divert the low voltage to the engine cylinders"
  synonym:
 • route

3. Отклонете в определена посока

 • "Отклонете ниското напрежение към цилиндрите на двигателя"
  синоним:
 • маршрут

Examples of using

I've planned our route.
Направих план на маршрута ни.