Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Rock на български език

EnglishBulgarian

Rock

/rɑk/

noun

1. A lump or mass of hard consolidated mineral matter

 • "He threw a rock at me"
  synonym:
 • rock
 • ,
 • stone

1. Бучка или маса от твърдо консолидирана минерална материя

 • "Той хвърли скала върху мен"
  синоним:
 • рок
 • ,
 • камък

2. Material consisting of the aggregate of minerals like those making up the earth's crust

 • "That mountain is solid rock"
 • "Stone is abundant in new england and there are many quarries"
  synonym:
 • rock
 • ,
 • stone

2. Материал, състоящ се от съвкупността от минерали като тези, съставляващи земната кора

 • "Тази планина е солидна скала"
 • "Камъкът е в изобилие в нова англия и има много кариери"
  синоним:
 • рок
 • ,
 • камък

3. United states gynecologist and devout catholic who conducted the first clinical trials of the oral contraceptive pill (1890-1984)

  synonym:
 • Rock
 • ,
 • John Rock

3. Гинеколог на сащ и набожен католик, който проведе първите клинични изпитвания на пероралното контрацептивно хапче ( 1890-1984 )

  синоним:
 • Рок
 • ,
 • Джон Рок

4. (figurative) someone who is strong and stable and dependable

 • "He was her rock during the crisis"
 • "Thou art peter, and upon this rock i will build my church"--gospel according to matthew
  synonym:
 • rock

4. ( фигуративен ) някой, който е силен, стабилен и надежден

 • "Той беше нейната скала по време на кризата"
 • "„ти си петър и върху тази скала ще построя църквата си“ - евангелие според матей
  синоним:
 • рок

5. Hard bright-colored stick candy (typically flavored with peppermint)

  synonym:
 • rock candy
 • ,
 • rock

5. Твърди бонбони с ярък цвят ( типично ароматизирани с мента )

  синоним:
 • рок бонбони
 • ,
 • рок

6. A genre of popular music originating in the 1950s

 • A blend of black rhythm-and-blues with white country-and-western
 • "Rock is a generic term for the range of styles that evolved out of rock'n'roll."
  synonym:
 • rock 'n' roll
 • ,
 • rock'n'roll
 • ,
 • rock-and-roll
 • ,
 • rock and roll
 • ,
 • rock
 • ,
 • rock music

6. Жанр на популярната музика с произход от 50-те години

 • Смесица от черен ритъм и блус с бяла страна и запад
 • "Рок е общ термин за гамата от стилове, които се развиват извън рокендрола."
  синоним:
 • рокендрол
 • ,
 • рокендрол
 • ,
 • рокендрол
 • ,
 • рок енд рол
 • ,
 • рок
 • ,
 • рок музика

7. Pitching dangerously to one side

  synonym:
 • rock
 • ,
 • careen
 • ,
 • sway
 • ,
 • tilt

7. Наклоняване опасно към едната страна

  синоним:
 • рок
 • ,
 • Карин
 • ,
 • люлеене
 • ,
 • наклона

verb

1. Move back and forth or sideways

 • "The ship was rocking"
 • "The tall building swayed"
 • "She rocked back and forth on her feet"
  synonym:
 • rock
 • ,
 • sway
 • ,
 • shake

1. Движете се напред-назад или настрани

 • "Корабът се люлееше"
 • "Високата сграда се люлееше"
 • "„тя се люлееше напред-назад по краката“"
  синоним:
 • рок
 • ,
 • люлеене
 • ,
 • треперене

2. Cause to move back and forth

 • "Rock the cradle"
 • "Rock the baby"
 • "The wind swayed the trees gently"
  synonym:
 • rock
 • ,
 • sway

2. Причина да се движи напред-назад

 • "Скала люлката"
 • "Скали бебето"
 • "Вятърът нежно люлееше дърветата"
  синоним:
 • рок
 • ,
 • люлеене